URLOP OPIEKUŃCZY ORAZ DODATKOWA PRZERWA W PRACY – ZMIANY W KODEKSIE PRACY 2023

You are currently viewing URLOP OPIEKUŃCZY ORAZ DODATKOWA PRZERWA W PRACY – ZMIANY W KODEKSIE PRACY 2023

Na naszym blogu opisywaliśmy już zmiany dotyczące pracy zdalnej, kontroli trzeźwości a także zmiany w obrębie uregulowań dotyczących szkoleń pracowniczych. Wspominaliśmy także o wydłużeniu urlopu rodzicielskiego do 41/43 tygodni w związku z przyznaniem jednemu z rodziców nieprzenaszalnej części 9 tygodni opieki nad dzieckiem. Dzisiaj przytoczymy przepisy projektu nowelizacji Kodeksu Pracy, które już niedługo wprowadzą dodatkowy urlop opiekuńczy, urlop z powodu działania siły wyższej a także dodatkowe przerwy wliczane do czasu pracy.

URLOP OPIEKUŃCZY

Zgodnie z uchwalonymi przez sejm przepisami pracownik nabędzie prawo do dodatkowego urlopu, który w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym będzie mógł wykorzystać do sprawowania opieki nad krewnym pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym. Urlop ten będzie mógł być wykorzystany w całości lub w częściach, jednak za czas jego trwania pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Ustawodawca zamierza wprowadzić do przepisów Kodeksu Pracy 173(1), którego planowane brzmienie przedstawia się następująco:

§ 1. Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy, w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

§ 2. Za członka rodziny, o którym mowa w § 1, uważa się syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka.

§ 3. Urlopu, o którym mowa w § 1, udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

§ 4. Urlopu, o którym mowa w § 1, udziela się na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

§ 5. We wniosku wskazuje się imię i nazwisko osoby, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, przyczynę konieczności zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia przez pracownika oraz w przypadku członka rodziny ‒ stopień pokrewieństwa z pracownikiem lub w przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny ‒ adres zamieszkania tej osoby.

ZWOLNIENIE Z PRACY W WYMIARZE 2 DNI/16 GODZIN Z POWODU DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ

Urlop opiekuńczy nie jest jedyną dodatkowo planowaną formą zwolnienia z pracy, która ma wejść w życie i mieć odzwierciedlenie w Kodeksie Pracy. Ustawodawca zamierza umożliwić pracownikowi zwolnienie z pracy w wymiarze 2 dni lub 16 godzin z powodu działania siły wyższej na podstawie art. 148(1) KP:

§ 1. Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia.

O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia z pracy z powodu siły wyższej decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia (2 dni lub 16 godzin). Pracodawca obowiązany jest udzielić zwolnienia z pracy na wniosek pracownika zgłoszony najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia. Obowiązują więc w tym przypadku zasady podobne do tych, które znamy w związku z tzw. “urlopem na żądanie”. Stawka wynagrodzenia (50%) za okres tego zwolnienia będzie ustalana jak za czas urlopu wypoczynkowego.

DODATKOWA PRZERWA W PRACY

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej 15 minut, wliczanej do czasu pracy o ile dobowy wymiar czasu pracy tego pracownika wynosi co najmniej 6 godzin.

Artykuł 134 Kodeksu Pracy, który o tym traktuje wprowadza dodatkowe przerwy w pracy, które przysługiwałyby pracownikowi, którego dobowy wymiar czasu pracy jest dłuższy niż 9 oraz 16 godzin. Treść artykułu 134 Kodeksu Pracy po wprowadzeniu zmian przedstawiać się będzie następująco:

Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika:

  1. Wynosi co najmniej 6 godzin – pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut;
  2. Jest dłuższy niż 9 godzin – pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy w
    pracy trwającej co najmniej 15 minut;
  3. Jest dłuższy niż 16 godzin – pracownik ma prawo do kolejnej przerwy w
    pracy trwającej co najmniej 15 minut.

UPRAWNIENIA RODZICÓW DZIECI DO LAT 8

Dotychczas obowiązujące przepisy zakładały brak możliwości zlecania przez pracodawcę pracy nadliczbowej, pracy w porze nocnej, zatrudniania w przerywanym systemie czasu pracy a także delegowania poza stałe miejsce pracy w przypadku gdy rodzic dziecka do ukończenia 4 roku życia nie wyraził na to zgodę. Nowelizacja Kodeksu Pracy przynosi w tym zakresie zmianę obejmując wszystkimi wymienionymi uprawnieniami rodziców wychowujących dzieci do lat 8. Art. 178 § 2 przyjmie brzmienie:

“Pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, oraz delegować poza stałe miejsce pracy.”

Źródło:

Akt prawny (sejm.gov.pl)

Dodaj komentarz