KONTROLA TRZEŹWOŚCI W PRACY

You are currently viewing KONTROLA TRZEŹWOŚCI W PRACY

Od 21 lutego 2023r. obowiązują nowe przepisy Kodeksu Pracy dotyczące kontroli trzeźwości przeprowadzanych w zakładzie pracy.

BADANIE TRZEŹWOŚCI PRACOWNIKÓW. KTO I KIEDY MOŻE ZOSTAĆ SKONTROLOWANY?

W Kodeksie pracy został wprowadzony zakaz dopuszczania do pracy pracownika nietrzeźwego lub będącego pod wpływem narkotyków. Badanie trzeźwości może przeprowadzić policja lub sam pracodawca, także prewencyjnie. Jeśli zajdą przesłanki wskazujące, że pracownik wykonuje pracę zdalnie będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających – kontrola może objąć także pracujących zdalnych.

Wyjaśniania do nowych przepisów opublikował resort rodziny, który przypomina, że nietrzeźwość pracownika będzie mogła być stwierdzona na dwa sposoby:

  • w razie uzasadnionego podejrzenia, że pracownik stawił się do pracy pod wpływem alkoholu albo pił alkohol w pracy (np. zatacza się) badanie trzeźwości będzie mogła przeprowadzić policja (dotyczy to wszystkich pracowników);
  • w przypadku określonych w przepisach wewnątrzzakładowych kategorii pracowników pracodawca będzie mógł przeprowadzić samodzielną, prewencyjną kontrolę trzeźwości nawet gdy pracownik nie okazuje oznak bycia pod wpływem alkoholu.

Analogiczne zasady dotyczą sprawdzania czy pracownik nie znajduje się pod wpływem środków odurzających.

PREWENCYJNA KONTROLA PRZEPROWADZANA PRZEZ PRACODAWCĘ

Kontrolą trzeźwości przeprowadzaną samodzielnie pracodawca będzie mógł objąć tych pracowników, których praca stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia własnego, innych pracowników lub innych osób a także w sytuacji zagrożenia mienia, niezależnie czy należy ono do pracodawcy.

Będzie to prewencyjna kontrola, tj. taka, która będzie przeprowadzana co do zasady wobec pracowników niewykazujących oznak nietrzeźwości. Będzie ona również mogła być przeprowadzana samodzielnie przez pracodawcę, w przypadku gdy pracownicy objęci tą kontrolą będą wykazywali oznaki nietrzeźwości.

Wprowadzenie kontroli trzeźwości, grupy pracowników objętych taką kontrolą a także sposób jej przeprowadzania pracodawca ustala w akcie wewnątrzzakładowym np. regulaminie pracy lub obwieszczeniu.

W ramach tej samodzielnie przeprowadzanej kontroli pracodawca może badać tylko wydychane przez pracownika powietrze. Badanie można przeprowadzić tylko urządzeniem posiadającym ważny certyfikat wzorcowania lub kalibracji.

O wprowadzeniu kontroli pracodawca będzie musiał poinformować pracowników co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania.

Jeśli kontrola trzeźwości nie wykaże obecności alkoholu w organizmie pracownika – pracownik będzie dopuszczany do pracy, a wynik tego badania nie będzie nigdzie przechowywany.

W przypadku, gdy kontrola wykaże, że pracownik jest nietrzeźwy, pracodawca będzie miał obowiązek niedopuszczenia go do pracy, a wynik takiej kontroli umieści w aktach osobowych pracownika. Forma przekazania pracownikowi informacji o niedopuszczeniu do pracy może przybierać dowolną formę, także ustną.

Na żądanie pracodawcy lub pracownika może zostać wezwana policja, aby przeprowadziła badanie stanu trzeźwości pracownika.

Ten post ma 4 komentarzy

Dodaj komentarz