SZKOLENIA PRACOWNICZE – ZMIANY W KODEKSIE PRACY 2023

You are currently viewing SZKOLENIA PRACOWNICZE – ZMIANY W KODEKSIE PRACY 2023

W dniu 9 lutego 2023r. Sejm RP przekazał Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu uchwaloną dnia 8 lutego 2023r. Ustawę o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają wejść w życie na wiosnę.

Zmiany Kodeksu Pracy wejdą w życie na skutek wdrożenia do polskiego porządku prawnego postanowień dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE):

1) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej;

2) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE.

W dniu dzisiejszym przyjrzymy się przepisom związanym ze szkoleniami pracowniczymi, będącymi następstwem art. 13 dyrektywy unijnej 2019/1152.

OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA SZKOLEŃ DLA CELÓW WYKONYWANIA PRACY

Zgodnie z art. 13 dyrektywy 2019/1152 państwa członkowskie zapewniają, aby w przypadku gdy na mocy prawa Unii lub prawa krajowego lub umów zbiorowych pracodawca zobowiązany był do zapewnienia pracownikowi szkolenia dla celów wykonywania pracy, do której został zatrudniony, szkolenie takie:

  1. Zapewnione zostało pracownikowi nieodpłatnie,
  2. Liczyło się jako czas pracy,
  3. W miarę możliwości odbywało się w godzinach pracy.

Te trzy przesłanki mają być wprowadzone do polskiego porządku prawnego. 

PRZEPISY KODEKSU PRACY PO ZMIANACH

Ustawodawca proponuje dodać do Kodeksu Pracy przepis art. 9413.

Z nowej regulacji wynika, że jeżeli obowiązek pracodawcy przeprowadzenia szkoleń pracowników niezbędnych do:

  • wykonywania określonego rodzaju pracy
  • lub pracy na określonym stanowisku

wynika z:

  • postanowień układu zbiorowego pracy
  • lub innego porozumienia zbiorowego
  • lub z regulaminu
  • albo przepisów prawa
  • lub umowy o pracę

a także w sytuacji szkoleń odbywanych przez pracownika na podstawie polecenia przełożonego:

“szkolenia takie odbywają się na koszt pracodawcy oraz, w miarę możliwości, w godzinach pracy pracownika. Czas szkolenia odbywanego poza normalnymi godzinami pracy pracownika wlicza się do czasu pracy”.

Ten post ma 2 komentarzy

Dodaj komentarz