KALENDARZ KADROWO-PŁACOWY

TERMIN PŁATNOŚCI

ZUS, US, PFRON, PPK

Termin płatności składek społecznych, składki zdrowotnej a także składek Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest uzależniony od formy prowadzonej działalności. W roku 2022 terminy przedstawiają się następująco:

do 5. dnia kolejnego miesiąca – jednostki i zakłady budżetowe, a także gospodarstwa pomocnicze;

do 15. dnia kolejnego miesiąca – płatnicy składek posiadający osobowość prawną, tj.:

 • spółki kapitałowe,
 • spółdzielnie,
 • stowarzyszenia i fundacje,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • uczelnie wyższe,

do 20. dnia kolejnego miesiąca – pozostali podatnicy, czyli:

 • osoby opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenia,
 • przedsiębiorcy,
 • inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej zatrudniające innych ubezpieczonych,
 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki partnerskie,
 • spółki komandytowo-akcyjne.

Z wszystkimi zmianami dotyczącymi ZUS, obowiązującymi od 2022r. zapoznasz się bezpośrednio na stronie ZUS.

Termin płatności miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy to 20. dzień miesiąca następujący po miesiącu, którego zaliczka dotyczy. Natomiast zaliczkę kwartalną należy wpłacić do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale, którego zaliczka dotyczy.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-oplacanie-zaliczek-na-podatek-dochodowy

Pracodawca zobowiązany jest dokonać wpłaty na PFRON w terminie do dnia 20. następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat.

Termin płatności składek pracowniczych planów kapitałowych do instytucji finansowej to najpóźniej 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane

Wniosek Wn-D wraz z informacją INF-D-P (oraz formularzem INF-O-PP lub INF-O-PR) złożone powinny być w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.
Pamiętaj, że jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

SZUKASZ KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI KADR I PŁAC? WSZYSTKIE TERMINY KONTROLOWAĆ BĘDZIEMY ZA CIEBIE