KALENDARZ KADROWO PŁACOWY

Opłacanie składek ZUS odbywa się z reguły w trzech terminach:

do 5. dnia kolejnego miesiąca – jednostki i zakłady budżetowe, a także gospodarstwa pomocnicze;
do 10. dnia kolejnego miesiąca – osoby fizyczne, które płacą składki jedynie za siebie;
do 15. dnia kolejnego miesiąca – pozostali podatnicy.

Termin płatności miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy to 20. dzień miesiąca następujący po miesiącu, którego zaliczka dotyczy. Natomiast zaliczkę kwartalną należy wpłacić do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale, którego zaliczka dotyczy.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-oplacanie-zaliczek-na-podatek-dochodowy

Pracodawca zobowiązany jest dokonać wpłaty na PFRON w terminie do dnia 20. następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat.

Wpłaty powinny być przekazywane instytucji finansowej nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane

Wniosek Wn-D wraz z informacją INF-D-P (oraz formularzem INF-O-PP lub INF-O-PR) złożone powinny być w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.
Pamiętaj, że jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.