UMOWA O DZIEŁO

You are currently viewing UMOWA O DZIEŁO

UMOWA O DZIEŁO – DEFINICJA

Umowa o dzieło zawierana jest pomiędzy zlecającym wykonanie dzieła oraz przyjmującym zamówienie. Przyjmujący zamówienie zobligowany jest do wykonania określonego dzieła, za co zgodnie z umową otrzymuje wynagrodzenie. Umowa o dzieło w odróżnieniu od umowy zlecenia nie stanowi tytułu ubezpieczenia społecznego, dlatego dla obu stron umowy, ze względu na brak obciążeń związanych ze składkami społecznymi, jest rozwiązaniem korzystnym pod względem finansowym. Istotne jest jednak, że przedmiotem umowy o dzieło muszą być czynności dające konkretny, mierzalny, namacalny rezultat. Przykładem takiej umowy może być wytworzenie, przerobienie lub naprawa przedmiotów.

UMOWA O DZIEŁO A UMOWA ZLECENIE

Osoba zawierająca umowę zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej, dla której efekt nie jest najważniejszą kwestią determinującą rodzaj tej umowy lecz należyta staranność jej wykonania. Główną różnicą pomiędzy tymi dwoma rodzajami umowy jest odpowiedzialność za rezultat działań, za który odpowiada wykonujący umowę o dzieło oraz brak odpowiedzialności za ostateczny efekt oraz staranność wykonanie przez osobę realizującą umowę zlecenie.

Jak już wspomnieliśmy – zawarcie umowy o dzieło nie stanowi samodzielnie tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (wyjątek: sytuacja, w której umowa o dzieło zawierana jest między pracodawcą i pracownikiem). Z tego względu ogromne znaczenie ma właściwe ustalenie treści umowy, która nie powinna wskazywać swoim charakterem na cechy, które posiada umowa zlecenie. 

UMOWA O DZIEŁO – OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA DO ZUS

Od początku 2021r. istnieje obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu umowy o dzieło. Termin na zgłoszenie umowy to 7 dni od zawarcia umowy a samo zgłoszenie dokonuje się na podstawie formularza RUD (zgłoszenie umowy o dzieło) elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych lub poprzez złożenie dokumentu w dowolnej jednostce ZUS.

Obowiązek ten został wprowadzony w celu umożliwienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych podjęcie weryfikacji czy zawarcie umowy o dzieło nie zostało dokonane w celu obejścia przepisów Kodeksu Cywilnego, a sama umowa nie posiada charakteru umowy zlecenie.

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS nie dotyczy:

  • umów zawartych z własnym pracownikiem (przypominamy: w takiej sytuacji wartość umowy podlega w pełni wliczeniu do podstawy składek społecznych),
  • umów wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
  • umów zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej przez nie działalności

UMOWA O DZIEŁO A POLSKI ŁAD

Tzw. “Polski Ład” wprowadził zmiany dotyczące sposobu ustalania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zmianie uległy zarówno kwota wolna od podatku, wysokość progu podatkowego a także wprowadzony został brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Wraz z początkiem 2023r. przy kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia przysługującemu wykonawcy można zastosować ulgę podatkową. Obligatoryjne w takim przypadku jest złożenie przez wykonawcę oświadczenia/wniosku PIT-2.

W zasobach naszej strony znajdziecie także kalkulator wynagrodzenia dla umów cywilnoprawnych, zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami:

Źródło:

Od 1 stycznia 2021 r. trzeba informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło – Aktualności – O ZUS – ZUS

Ten post ma jeden komentarz

Dodaj komentarz