JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 2023

OBOWIĄZKI WOBEC ZUS

OBOWIĄZKI OSÓB PROWADZĄCYCH JDG (rok 2024)

jednoosobowa działalność gospodarcza

SKŁADKI SPOŁECZNE JDG

Podstawa składek społecznych w okresie od lipca do grudnia 2023r. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wynosi:

 • nie mniej niż 1272,60 PLN (preferencyjne składki) do czerwca 2024r.
 • nie mniej niż 1290,00 PLN (preferencyjne składki) od lipca 2024r.
 • nie mniej niż 4694,40 PLN (standardowe składki)
opłata zdrowotna

SKŁADKA ZDROWOTNA JDG

Wysokość składki zdrowotnej dla JDG od 2023r. uzależniona jest od:

 • formy opodatkowania przychodów przyjętej przez przedsiębiorcę
 • wysokości przychodów osiągniętych przez JDG w poszczególnych miesiącach
KALENDARZ 20-TY

DEKLARACJE MIESIĘCZNE ZUS - DRA

Od początku 2022r. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą zobligowane są do składania deklaracji miesięcznych ZUS DRA.

Termin składania deklaracji jest tożsamy z terminem płatności składek ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych.

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - CENNIK

ceny netto (wystawiamy fakturę vat)

WYBIERAJĄC OFERTĘ RYCZAŁTU ROCZNEGO

OTRZYMUJESZ 2 MIESIĄCE OBSŁUGI GRATIS

strzałka wskazująca promocję

OBSŁUGA JDG - OBOWIĄZKI WOBEC ZUS

50 PLN

1 OSOBA / 1 MIESIĄC

OBSŁUGA JDG - OBOWIĄZKI WOBEC ZUS

500 PLN

RYCZAŁT: 1 OSOBA / 12 MIESIĘCY

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - OBOWIĄZKI WOBEC ZUS

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Wysokość stóp procentowych składek społecznych przedstawia się następująco:

 • 19,52% składki emerytalne
 • 8,00% składki rentowe
 • 2,45% składka chorobowa

Dodatkowo – jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą nie spełnia warunków zwalniających ją z opłacania składek Funduszu Pracy oraz składki wypadkowej, opłaca składki w wysokości:

 • 2,45% składka na Fundusz Pracy
 •  1,67% (do dnia 31.03.2025r.) składka wypadkowa w wysokości 50% wartości najwyższej stopy procentowej określonej na dany rok dla grup działalności)

Wysokość składki zdrowotnej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą uzależniona jest od wysokości przychodu osiągniętego w miesiącu, za który składka jest opłacana oraz od formy opodatkowania działalności gospodarczej.

Szczegółowy opis wysokości składki zdrowotnej w podziale na różne formy opodatkowania znajdziecie w naszym kalkulatorze składki zdrowotnej.

Przedstawiamy najważniejsze informacje w tym zakresie:

1.Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym w wysokości 19% opłacają składkę zdrowotną w wysokości 4,9 proc. swojego dochodu. Wysokość miesięcznej składki nie może być niższa niż kwota 381,78 PLN (tj.9% minimalnego wynagrodzenia za pracę). Minimalna wysokość składki zdrowotnej dotyczy przedsiębiorców, którzy osiągnęli dochód ujemny, mniejszy lub równy wysokości minimalnego wynagrodzenia w gospodarce.

Składka zdrowotna ustalana od rocznej podstawy dochodu nie może być niższa niż kwota odpowiadająca 9 proc. iloczynu liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu i minimalnego wynagrodzenia.

2.Przedsiębiorcy rozliczający się wg skali podatkowej również opłacają składkę zdrowotną, której wysokość uzależniona jest od dochodu. W tym przypadku jednak składka wynosi 9% dochodu firmy.

Również i w tym przypadku obowiązuje składka minimalna w wysokości 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

3.Osoby opłacające ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacają składkę zdrowotną w wysokości 9% podstawy jej wymiaru przy czym do jej ustalenia istotna jest kwota rocznych przychodów. Istnieją dwa sposoby jej obliczenia: liczona na bieżąco i zależna od wielkości faktycznie uzyskanych przychodów w danym roku składkowym albo opłacana w sposób uproszczony.

4.Osoby stosujące opodatkowanie w formie karty podatkowej składkę zdrowotną opłacają w wymiarze 9% od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu pierwszego stycznia danego roku (w 2024r.: 381,78 PLN)

Składkę zdrowotną płaci się w zależności od formy opodatkowania:

 • jeśli na zasadach ogólnych (wg skali albo podatek liniowy) – od dochodu z poprzedniego miesiąca;
 • jeśli stosuje się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowany – od przychodu;
 • jeśli za pomocą karty podatkowej – od minimalnego wynagrodzenia;
 • przy innym źródle podatku niż działalność gospodarcza (np. twórcy, artyści) – od 100% przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedniego w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.

W takim przypadku przedsiębiorca opłaca składkę od minimalnego wynagrodzenia (w 2024r. 381,78 PLN.)

Składka powinna być obliczona i odprowadzona odrębnie od każdej formy opodatkowania.

Część przedsiębiorstw posiada w swoich strukturach dział administracji kadrowej, zajmujący się prowadzeniem akt osobowych. W takim przypadku nasza oferta może obejmować wyłącznie obsługę płacową a preferowany przez nas sposób obiegu dokumentacji odbywa się drogą elektroniczną.

Zakres usług kadrowo-płacowych, formę a także cenę usług ustalamy w takich przypadkach indywidualnie.

Tak, zasada dotycząca konieczności opłacania składki przez emeryta prowadzącego działalność nie zmienią się. Pozostają jednak obecne wyjątki, które umożliwiają zwolnienia z tej składki. Zasady ustalania podstawy wymiaru i składki będą uzależnione od formy i podatkowania prowadzonej przez emeryta działalności.

Opłacają składkę w zależności od formy opodatkowania:

 • jeśli na zasadach ogólnych (wg skali albo podatek liniowy) – od dochodu z poprzedniego miesiąca; jeśli w danym miesiącu nie było prowadzonej działalności – od minimalnego wynagrodzenia;
 • jeśli stosuje zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych – od podstawy, którą stanowi odpowiedni procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku włącznie z wypłatami z zysku. Wysokość podstawy zależy od wysokości przychodów osiągniętych od początku roku;
 • jeśli za pomocą karty podatkowej – od minimalnego wynagrodzenia;
 • przy innym źródle podatku niż działalność gospodarcza (np. twórcy, artyści) – od 100% przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedniego w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.

Skłądka uzależniona jest od formy opodatkowania:

 • jeśli na zasadach ogólnych (wg skali albo podatek liniowy) – od dochodu z poprzedniego miesiąca; jeśli w danym m-cu nie było prowadzonej działalności – od minimalnego wynagrodzenia;
 • jeśli stosuje zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych – od podstawy, którą stanowiącej odpowiedni procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku włącznie z wypłatami z zysku. Wysokość tej podstawy zależy od wysokości przychodów osiągniętych od początku roku;
 • jeśli za pomocą karty podatkowej – od minimalnego wynagrodzenia;
 • przy innym źródle podatku niż działalność gospodarcza (np. twórcy, artyści) – od 100% przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedniego w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.

Należy zsumować dochody. Dla celów składki zdrowotnej nie występuje pojęcie straty. Jeśli zatem dochód wynosi 0, to do podstawy wymiaru składki uwzględnia się minimalne wynagrodzenie.

Zasady składania dokumentów nie ulegają zmianie. Płatnicy, którzy rozliczają składki za nie więcej niż 5 osób, nadal będą mogli składać dokumenty w formie papierowej. Mogą także już teraz korzystać z formy elektronicznej przekazywania dokumentów do ZUS, np. z wykorzystaniem e-Płatnika dostępnego na PUE ZUS.

O NAS

Jesteśmy liderem na rynku outsourcingu kadrowo-płacowego. Jesteśmy przekonani, że profesjonalizm wymaga specjalizacji. Naszą specjalizacją jest HR.

Wykorzystując kilkunastoletnie doświadczenie w dostarczaniu najwyższych standardów obsługi zapewniamy profesjonalną opiekę nad administracją kadrowo-płacową naszych Klientów.

STRONY

KONTAKT

41-922 RADZIONKÓW, KUŻAJA 6

696-180-372

NIP: 627-253-65-51

ADRES

KOMPLEKSOWE USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

41-922 RADZIONKÓW, KUŻAJA 6

NIP: 627-253-65-51

tel.: 696-180-372