DOKUMENTY KADROWE

2023/2024

WZORY FORMULARZY

DLA PRACOWNIKÓW ORAZ WYKONAWCÓW UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

WYKONAWCA (ZLECENIE/DZIEŁO)

Dokumenty związane z zawieraniem umów cywilnoprawnych

(m.in. umowa zlecenie, umowa o dzieło).

Oświadczenie dla celów podatkowych wykonawcy umowy wskazuje podmiotowi zatrudniającemu dane osobowe wykonawcy umowy a także informuje o obowiązkach podmiotu zatrudniającego względem Urzędu Skarbowego (niezależnie od rodzaju umowy) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w przypadku np. umowy zlecenie)

Oświadczenie dla celów ustalenia statusu rezydencji podatkowej wykonawcy umów cywilnoprawnych (m.in. umowa zlecenie, umowa o dzieło)

Ewidencjonowanie czasu wykonywania umowy zlecenie (oraz umów o świadczenie usług) jest obowiązkiem zleceniodawcy, który od 2017r. wynika z przepisów Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu (aktualnie: Dz.U.2020.2207).

Wzór ewidencji aktualnej w roku 2024:

Klauzula RODO – umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o współpracy)

Oświadczenie PIT-2 jest dobrowolnym wnioskiem (składanym podmiotowi zatrudniającemu) dla celów ustalenia prawidłowej wysokości zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanego wynagrodzenia.

Od 2023r. dokument obowiązuje także osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Deklaracja rezygnacji z uczestnictwa w programie Pracowniczych Programów Kapitałowych  składana podmiotowi zatrudniającemu

KANDYDAT DO PRACY

Dokumenty wręczane kandydatowi do pracy

(przed zatrudnieniem)

W przypadku zatrudniania na podstawie umowy o pracę Pracodawca wręcza pracownikowi skierowanie na badania lekarskie wstępne. Uzyskanie braku przeciwwskazań lekarskich do podjęcia pracy na danym stanowisku jest jednym z obowiązków pracodawcy, który zatrudnia pracownika (tj. zawiera z daną osobą umowę o pracę).

Kwestionariusz zawiera dane osobowe kandydata do pracy, które z uwagi na obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy a także Rozporządzenia o ochronie danych osobowych może przetwarzać podmiot rekrutujący.

PRACOWNIK

Dokumenty wypełniane przez pracownika, stanowiące podstawę akt osobowych prowadzonych na podstawie Rozporządzenia

(Dz.U. 2018 poz. 2369 z późniejszymi zmianami)

Tzw. “starter” obejmuje wszystkie podstawowe dokumenty kadrowe wręczane w momencie zatrudnienia pracownikowi. Zestaw zawiera dokumenty pozwalające na m.in. prawidłowe rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanego pracownikowi wynagrodzenia a także dokumenty związane z korzystaniem przez pracownika z uprawień związanych z rodzicielstwem.

Kwestionariusz osobowy obejmuje podstawowe dane osobowe, które dla celów realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa przetwarzać może pracodawca.

Oświadczenie składane pracodawcy, wskazujące numer rachunku bankowego, na który zgodnie z wnioskiem pracownika ma być wypłacane wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Oświadczenie składane pracodawcy, dotyczące wniosku pracownika o wypłatę wynagrodzenia w postaci gotówki, “do rąk własnych”.

Oświadczenie obejmuje dane adresowe pracownika. Dokument zawiera ponadto możliwość wskazania czy pracownik posiada ustalone prawo do emerytury bądź renty a także czy posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wniosek składany podmiotowi zatrudniającemu w celu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym członka jego rodziny, który nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia.

Oświadczenie PIT-2 jest dobrowolnym wnioskiem (składanym podmiotowi zatrudniającemu) dla celów ustalenia prawidłowej wysokości zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanego wynagrodzenia.

Począwszy od 2023r. oświadczenie dotyczące stosowania ulgi podatkowej, przy zachowaniu jej proporcjonalnego uwzględnienia, może być składane maksymalnie 3 płatnikom.

Oświadczenie składane pracodawcy, dotyczy możliwości korzystania przez pracownika z uprawnień związanych z rodzicielstwem (dotyczy m.in. opieki nad dzieckiem do lat 14 oraz uprawnień związanych z wychowywaniem dziecka do lat 8)

Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z regulaminem pracy (lub/i regulaminem wynagrodzenia), jeśli dokument taki obowiązuje w zakładzie pracy.

Wniosek o naliczanie i pobieranie wyższe, 32% zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wzór wniosku dotyczącego zgody na dokonywanie potrąceń dobrowolnych (np. z tytułu opłacanych przez pracownika benefitów, takich jak ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna czy pakiet sportowy)

Deklaracja rezygnacji z uczestnictwa w programie Pracowniczych Programów Kapitałowych  składana podmiotowi zatrudniającemu

Wniosek uczestnictwa w programie Pracowniczych Programów Kapitałowych (dotyczy osób, które składały uprzednio deklaracje rezygnacji z PPK)

Informacja o obligatoryjnym wznowieniu wpłat w programie PPK składana osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w programie PPK, a które wcześniej złożyły podmiotowi zatrudniającemu deklaracje rezygnacji z PPK.

Informacja przekazywana jest zatrudnionym z częstotliwością “co 4 lata”.

CZAS PRACY

Dokumenty archiwizowane na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej.

(Dz.U. 2018 poz. 2369 z późniejszymi zmianami)

Przykładowy wzór ewidencji czasu pracy na rok 2024, zawierający niezbędne informacje dotyczące m.in. godzin rozpoczęcia, zakończenia pracy a także informacje o przyczynie nieobecności oraz wymiarze jej trwania.

Przykładowy wzór ewidencji czasu pracy na rok 2024 dla pracownika pracującego w zadaniowym systemie czasu pracy. Zawiera niezbędne informacje dotyczące wykonywania pracy oraz przyczynie nieobecności a także wymiarze jej trwania.

Dokument dotyczy wnioskowania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego (w tym na żądanie) a także urlopu okolicznościowego.

Request for holiday leave, leave on demand, special leave.

Wniosek o udzielenie dni/godzin wolnego z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego (na podstawie art. 174 § 1 Kodeksu Pracy)

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego. Do wniosku dołączany jest kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka oraz oświadczenie dotyczące korzystania z urlopu rodzicielskiego drugiego z rodziców dziecka.

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego.

Wniosek o udzielenie wolnego z powodu działania siły wyższej (uprawnienie aktualne od 26.04.2023r.)

Uwaga: w okresie korzystania z uprawnienia pracownik zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia.

Wniosek o udzielenie urlopu opiekuńczego na podstawie art. 173(1) § 1 Kodeksu Pracy. Uwaga: w okresie korzystania z uprawnienia pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Wniosek o udzielenie dni wolnych na poszukiwanie pracy w związku z wypowiedzeniem pracownikowi umowy o pracę

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego.

zamierzasz skorzystać z outsourcingu kadr i płac?

O NAS

Jesteśmy liderem na rynku outsourcingu kadrowo-płacowego. Jesteśmy przekonani, że profesjonalizm wymaga specjalizacji. Naszą specjalizacją jest HR.

Wykorzystując kilkunastoletnie doświadczenie w dostarczaniu najwyższych standardów obsługi zapewniamy profesjonalną opiekę nad administracją kadrowo-płacową naszych Klientów.

KONTAKT

41-922 RADZIONKÓW, KUŻAJA 6

696-180-372

NIP: 627-253-65-51