ZASIŁEK CHOROBOWY – ZMIANY 2022r. (cz. 1)

You are currently viewing ZASIŁEK CHOROBOWY – ZMIANY 2022r. (cz. 1)

Od dnia 1 stycznia 2022r. zmianie ulegną przepisy regulujące zasady, wysokość oraz terminy przyznawania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

Z dotychczasowej treści ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa) wynika, że zasiłek chorobowy przysługuje za okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby nie dłużej jednak niż 182 dni a w przypadku niezdolności spowodowanej gruźlicą lub w czasie ciąży nie dłużej niż 270 dni. Okres zasiłkowy obowiązuje w czasie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu.

Co dokładnie ulegnie zmianie?

OKRES POBIERANIA ZASIŁKU PO USTANIU ZATRUDNIENIA SKRÓCONY ZOSTANIE DO 91 DNI

Treść art. 8 ustawy zostanie uzupełniona ust. 2 wprowadzając tym samym ograniczenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia do 91 dni. Treść art. 8 ust. 2 obowiązującego od 1.01.2022r.:

  • Za okres niezdolności do pracy lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 przypadający po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni. Nie dotyczy to niezdolności do pracy, o której mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2, oraz spowodowanej gruźlicą lub występującej w trakcie ciąży.

DWIE RÓŻNE CHOROBY WLICZANE BĘDĄ DO JEDNEGO OKRESU ZASIŁKOWEGO

Zmianie ulegnie treść art. 9 ust. 2 ustawy zasiłkowej, traktującego o okresach niezdolności do pracy wliczanych do jednego okresu zasiłkowego. W dotychczasowym stanie prawnym do jednego okresu zasiłkowego wliczane były okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowane tą samą chorobą, jeżeli przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem nowej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni:

  • Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

Treść art. 9 ust. 2 po wprowadzonych zmianach nie będzie uwzględniała rodzaju następujących po sobie chorób, dlatego rodzaj choroby przestanie mieć znaczenie w ustaleniu czy należy wliczać go do jednego okresu zasiłkowego czy też bieg okresu zasiłkowego ustalać na nowo:

  • Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży.

WYŻSZY ZASIŁEK CHOROBOWY ZA OKRES POBYTU W SZPITALU

Obecnie zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru zasiłku. Nie dotyczy to okres, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego. Po zmianie aktu prawnego – zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosił będzie 80% podstawy.

Ustalenie uprawnień z tytułu świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa jest to nasza codzienność. Pełny zakres naszych usług płacowych poznasz odwiedzając naszą stronę www

Ten post ma 2 komentarzy

Dodaj komentarz