REGULAMIN PRACY

You are currently viewing REGULAMIN PRACY

Regulamin pracy jest wewnątrzzakładowym źródłem przepisów prawa pracy, określającym organizację oraz porządek w procesie pracy danego pracodawcy.

Dokonując krótkiej charakterystyki regulaminu pracy należy wspomnieć, że:

 1. PRZEPISY REGULAMINU PRACY NIE MOGĄ BYĆ MNIEJ KORZYSTNE NIŻ TE WYNIKAJĄCE Z KODEKSU PRACY
 2. TREŚĆ REGULAMINU NIE MOŻE ODNOSIĆ SIĘ DO SFERY PRYWATNEJ PRACOWNIKA
 3. PRZEPISY REGULAMINU PRACY NIE MOGĄ BYĆ SPRZECZNE Z PRZEPISAMI PRAWA PRACY OKREŚLONYMI W KODEKSIE PRACY

Wprowadzenie w regulaminie pracy postanowień mniej korzystnych dla pracownika w stosunku do przepisów zawartych w Kodeksie Pracy jest niedozwolone i z mocy prawa nieważne. W ich miejsce stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy.

KTO JEST ZOBLIGOWANY DO SPORZĄDZENIA REGULAMINU PRACY?

W roku 2017 weszły w życie przepisy, które pozostają aktualne do dnia dzisiejszego. Zobligowany do sporządzenia regulaminu pracy jest każdy pracodawca, który nie jest objęty układem zbiorowym oraz zatrudnia 50 lub więcej pracowników. Obowiązek wydania regulaminu pracy powstaje z chwilą zatrudnienia pięćdziesiątego pracownika (istotny jest stan zatrudnienia w danym dniu). Stan zatrudnienia dotyczy oczywiście pracowników, a więc osoby związane z pracodawcą umową o pracę. Liczba osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych nie ma więc w tym przypadku znaczenia.

TREŚĆ REGULAMINU PRACY

Regulamin pracy powinien w szczególności określać:

 • organizację pracy,
 • warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu,
 • wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej;
 • systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe z tym związane;
 • porę nocną;
 • termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia;
 • wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom;
 • rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego;
 • wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe;
 • obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą;
 • przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności
  w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności

KTO USTALA REGULAMIN PRACY?

Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.
W razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie, a także w przypadku, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja
związkowa, regulamin pracy ustala pracodawca.

KIEDY REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE?

regulamin pracy wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy (np. pismo okólne, tablice ogłoszeń, sieć intranet).

Jeśli jesteś zobligowany do sporządzenia regulaminu wynagradzania – skorzystaj z naszych usług. W sposób kompleksowy zajmiemy się przygotowaniem dokumentu od konsultacji mających na celu ustalenie stanu faktycznego panującego w Twoim zakładzie pracy przez pomoc w określeniu optymalnych rozwiązań dla Twojej firmy.

Jesteś zainteresowany obsługą kadrowo-płacową i prosperujesz w województwie śląskim?

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych usług. U nas pakiet wdrożeniowy otrzymasz bez dodatkowych opłat. Regulamin dla naszych Klientów także jest w standardzie.

Zadowolenie naszych Klientów jest dla nas priorytetem.

Dodaj komentarz