POWOŁANIE DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ PRACOWNIKA – CZ.2

You are currently viewing POWOŁANIE DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ PRACOWNIKA – CZ.2

W poprzednim artykule omówiliśmy aktualne prawa pracownika powołanego do dobrowolnej służby wojskowej.

W dniu dzisiejszym przyjrzymy się jakie prawa posiada pracownik powołany do wojsk obrony terytorialnej.

TERYTORIALNA SŁUŻBA WOJSKOWA

Pracownik może przystąpić do terytorialnej służby wojskowej, która trwa od 1 roku do 6 lat.

Istnieje możliwość przedłużenia służby na wniosek dowódcy. Niezależnie od siedziby wojskowej, do której przystąpi żołnierz – może on wykonywać służbę na terenie całego kraju.

Przynależność do WOT (wojska obrony terytorialnej) wymaga:

  • złożenia wniosku przez pracownika,
  • posiadania uregulowanego stosunku do służby wojskowej wnioskującego,
  • braku podlegania obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej.

Na powołaniu do służby wojskowej terytorialnej wskazywany jest okres trwania służby oraz miejsce jej wykonywania. Pracownik ma obowiązek powiadomić niezwłocznie swojego pracodawcę o fakcie powołania go do terytorialnej służby wojskowej. Po zapoznaniu się z wykazem pracownik niezwłocznie powinien też zawiadomić pracodawcę o dniach i ewentualnych zmianach terminów, kiedy będzie pełnił rotacyjnie służbę wojskową. Obowiązek zawiadomienia nie dotyczy sytuacji natychmiastowego stawiennictwa – wówczas o fakcie stawiennictwa pracownika żołnierza do służby pracodawcę zawiadamia dowódca jednostki wojskowej, w której służbę pełni pracownik.

OCHRONA STOSUNKU PRACY

Umowa o pracę osoby pełniącej służbę wojskową terytorialną może zostać rozwiązana tylko wtedy, gdy pracownik żołnierz wyrazi na to zgodę.

Ta ochrona przysługuje od momentu powołania go do pełnienia służby.

Jeżeli umowa o pracę zostanie wypowiedziana przed dniem powołania pracownika do terytorialnej służby wojskowej, a okres wypowiedzenia upłynąłby po dniu powołania pracownika, to takie wypowiedzenie staje się bezskuteczne. Dotyczy to również sytuacji, gdy umowę o pracę wypowie pracownik.

W obu sytuacjach rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić tylko na żądanie pracownika.

UWAGA: Ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy nie obowiązuje w przypadku gdy:

  • umowa o pracę zawarta jest na okres próbny,
  • umowa o pracę zawarta jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
  • pracodawca rozwiązuje umowę o pracę pracownika bez wypowiedzenia z winy pracownika,
  • pracodawca ogłasza upadłość lub likwidację.

URLOP BEZPŁATNY

Na czas trwania służby –  pracownikowi, który jest żołnierzem wojskowej służby terytorialnej przysługuje urlop bezpłatny. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy pracownik pełni służbę jednorazowo lub w dni wolne od pracy. Urlop udzielany jest na wniosek pracownika.

Jeżeli pracownik został wezwany w trybie natychmiastowego stawiennictwa, to urlop bezpłatny udzielany jest mu na podstawie zawiadomienia szefa wojskowego centrum rekrutacji.

W czasie bezpłatnego urlopu pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Okres urlopu bezpłatnego w związku ze służbą w wojskowej służbie terytorialnej jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, na przykład urlop wypoczynkowy za dany rok.

ODPRAWA

Żołnierz wojskowej służby terytorialnej zachowuje prawo do odprawy wypłacanej przez pracodawcę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia, obliczonego według zasad wyliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Odprawa jest jednorazowa. Oznacza to, że przy ponownym powołaniu odprawa nie przysługuje.

Przygotowano na podstawie: www.biznes.gov.pl/pl/portal/001772

Dodaj komentarz