POWOŁANIE DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ PRACOWNIKA – CZ.1

You are currently viewing POWOŁANIE DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ PRACOWNIKA – CZ.1

Powołanie do służby wojskowej pracownika wpływa na zakres obowiązków, jakie po swojej stronie posiada pracodawca. Obowiązująca ustawa z dnia 11 marca 2022r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP wprowadziła kilka istotnych zmian w tym zakresie.

ODPRAWA PIENIĘŻNA DLA OSOBY POWOŁANEJ DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Przypomnijmy, że zgodnie ze stanem prawnym, aktualnym przed 23 kwietnia 2022r. pracownik powołany do zasadniczej służby wojskowej, okresowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej zachowywał prawo do odprawy pieniężnej wypłacanej przez pracodawcę. Prawo takie, na mocy art. 133 Ustawy przysługiwało także osobom powołanym do pełnienia służby przygotowawczej.

Obecnie, na podstawie art. 306 ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2022r. świadczenie to przysługuje wyłącznie osobom powołanym to służby wojskowej terytorialnej:

“Pracownik powołany do terytorialnej służby wojskowej otrzymuje od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Odprawa nie przysługuje w razie ponownego powołania do tej samej służby.”

Roszczenie o wypłatę odprawy staje się wymagalne w dniu poprzedzającym dzień stawienia się pracownika w jednostce wojskowej, czyli w ostatnim dniu świadczenia przez pracownika pracy przed rozpoczęciem służby wojskowej.

Przyjrzymy się prawom pracownika, które kształtują się odmiennie w zależności od rodzaju służby wojskowej, w której uczestniczy pracownik. W dniu dzisiejszym omówimy najważniejsze prawa pracownika powołanego do dobrowolnej służby wojskowej.

DOBROWOLNA ZASADNICZA SŁUŻBA WOJSKOWA

Pracownik może podjąć dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, którą będzie pełnił przez okres do 12 miesięcy. W tym czasie odbywa:

 • szkolenie podstawowe w wymiarze do 28 dni, które kończy się przysięgą wojskową i wydaniem książeczki wojskowej,
 • szkolenie specjalistyczne w wymiarze do 11 miesięcy, które jest połączone z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym.

Prawa pracownika, który podjął dobrowolną zasadniczą służbę wojskową przedstawiają się następująco:

 • ochrona stosunku pracy 

Umowa o pracę zawarta z pracownikiem, który podjął dobrowolną zasadniczą służbę wojskową może zostać rozwiązana tylko za jego zgodą.

Jeżeli umowa o pracę została wypowiedziana przed dniem powołania pracownika do służby –niezależnie od tego, czy wypowiedział ją pracodawca czy pracownik – a okres wypowiedzenia minąłby po dniu powołania do jej odbycia, to złożone wypowiedzenie staje się bezskuteczne. W tej sytuacji rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić tylko na żądanie pracownika.

UWAGA: Ochrona pracownika, który został powołany do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej nie obowiązuje w przypadku:

 • umowy o pracę zawartej na okres próbny
 • umowy o pracę zawartej na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Ochrona nie obejmie też sytuacji, gdy pracodawca:

 • rozwiązuje umowę o pracę pracownika bez wypowiedzenia z winy pracownika
 • ogłasza upadłość lub likwidację
 • przeprowadza zwolnienia grupowe.

Ochrona przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę obowiązuje:

 • od dnia poinformowania pracodawcy o terminie rozpoczęcia szkolenia podstawowego (28 dni) do dnia jego zakończenia,
 • w czasie trwania szkolenia specjalistycznego (do 11 miesięcy),
 • przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia szkolenia.

Pracownik, który podjął dobrowolną zasadniczą służbę wojskową korzysta z urlopu bezpłatnego w czasie trwania szkolenia. Okres odbywania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia – w rozumieniu przepisów prawa pracy – od którego uzależnione są między innymi okres wypowiedzenia czy wymiar urlopu wypoczynkowego.

Przygotowano na podstawie: www.biznes.gov.pl/pl/portal/001772

Ten post ma jeden komentarz

Dodaj komentarz