ZMIANY W PŁACY MINIMALNEJ OD 2025

You are currently viewing ZMIANY W PŁACY MINIMALNEJ OD 2025

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o finalizacji prac nad wdrażaniem unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 z dnia 19 października 2022r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej.

ZAŁOŻENIA DYREKTYWY

Dyrektywa UE zakłada, że państwa członkowskie przyjmują środki niezbędne do wykonania obowiązków w niej zawartych do dnia 15 listopada 2024 roku. W związku z tym także Polska jest zobowiązana do wdrożenia dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE, w powyższym terminie.

MRPiPS informuje, że “w związku z pracami nad wdrożeniem dyrektywy 2022/2041/UE w sprawie adekwatnych minimalnych wynagrodzeń w UE, prowadzone są analizy przepisów ww. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w tym przepisów w zakresie składników wliczanych do minimalnego wynagrodzenia za pracę”.

Dyrektywa obejmuje m.in. zapis stanowiący o konieczności poprawy warunków życia i pracy w Unii, a w szczególności adekwatności wynagrodzeń minimalnych pracowników w celu przyczynienia się do pozytywnej konwergencji społecznej oraz zmniejszenia nierówności płacowych.

Dyrektywa ustanawia ramy dotyczące:

  • adekwatności ustawowych wynagrodzeń minimalnych, aby zapewnić godne warunki życia i pracy;
  • promowania rokowań zbiorowych mających na celu ustalanie wynagrodzeń;
  • zwiększenia skutecznego dostępu pracowników do praw do ochrony w postaci wynagrodzenia minimalnego w przypadkach przewidzianych w prawie krajowym lub umowach zbiorowych.

Dodaj komentarz