ZMIANA ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

You are currently viewing ZMIANA ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2023r. zmieniającej rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej wchodzi w życie w dniu dzisiejszym (tj. 17.05.2023r.).

Zmiany w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej (tzw. akta osobowe) wynikają z nowelizacji Kodeksu Pracy, który rozszerzył prawa pracownicze m.in. o dodatkowe zwolnienia z pracy (tj. z powodu działania siły wyższej oraz dodatkowy urlop opiekuńczy) czy też o możliwość złożenia przez pracownika wniosku o zmianę rodzaju umowy o pracę lub lub o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny.

UZUPEŁNIENIE ZAKRESU DOKUMENTÓW PRZECHOWYWANYCH OBLIGATORYJNIE W CZĘŚCI B AKT OSOBOWYCH

Aktualna wersja rozporządzenia “o prowadzeniu dokumentacji pracowniczej” zwiększyła zakres dokumentów przechowywanych w części B o:

  • wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy, i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek pracownika,
  • wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem albo zastosowanie działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek pracownika,
  • dokumenty dotyczące stosowania elastycznej organizacji pracy na podstawie art. 188(1) Kodeksu Pracy.

ROZSZERZENIE ZAKRESU DOKUMENTACJI PROWADZONEJ ODDZIELNIE DLA KAŻDEGO PRACOWNIKA ZWIĄZANEJ ZE SPRAWAMI DOTYCZĄCYMI PRZEBIEGO STOSUNKU PRACY

W dokumentacji dotyczącej spraw związanych ze stosunkiem pracy, poza wymienionymi zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami (przypominamy, że chodzi m.in. o dokumenty związane z ewidencjonowaniem czasu pracy czy też wnioskami o zwolnienie z pracy w celu załatwienia spraw osobistych oraz o udzielenie urlopu) przechowujemy od 17.05.2023r. ponadto:

  • dokumenty dotyczące ubiegania się oraz korzystania ze zwolnienia z pracy z powodu działania siły wyższej,
  • dokumenty dotyczące ubiegania się oraz korzystania z urlopu opiekuńczego udzielanego zgodnie z art. 173 Kodeksu Pracy.
Ponadto zmianie uległo zdanie odnoszące się do uprawnień rodzicielskich pracowników, którzy opiekują się dzieckiem do lat 4 (dotyczy zgody na wykonywanie pracy w systemie czasu pracy pracy przewidującego wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy) oraz dzieckiem do lat 8 (dotyczy zgody na wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego systemu czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy).
 
Źródło:

Dodaj komentarz