ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ

You are currently viewing ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ

Tzw. “Polski Ład” obowiązujący od początku 2022r. wprowadza nową preferencję podatkową nazwaną „ulgą dla klasy średniej”. Ulga możliwa jest do rozliczenia w zeznaniu rocznym składanym do Urzędu Skarbowego a także miesięcznie poprzez odliczenie kwoty ulgi od dochodu. Do miesięcznego stosowania obniżenia dochodu pracowników zobligowani zostali płatnicy kalkulujący zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom. Czym dokładnie jest ulga dla klasy średniej? Kto ma prawo do skorzystania z tej preferencji podatkowej? Czy stosowanie ulgi może nieść za sobą konsekwencję konieczności zwrotu niedopłaty podatku dochodowego w zeznaniu rocznym? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu w dniu dzisiejszym.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulga dla klasy średniej podlega odliczeniu od dochodu. Oznacza to, że jest to preferencja zmniejszająca podstawę opodatkowania przy kalkulacji miesięcznych zaliczek PDOF. 

KOMU PRZYSŁUGUJE ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ?

Ustawodawca przewidział możliwość skorzystania z ulgi dla klasy średniej przez:

 1. Pracowników (tj. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę)
 2. Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się na zasadach ogólnych tzn. zgodnie ze skalą podatkową.

Ulga nie przysługuje natomiast: 

 1. Emerytom uzyskującym przychód z tytułu emerytury
 2. Zleceniobiorcom
 3. Osobom wykonującym umowy o dzieło

Warunkiem skorzystania z ulgi dla klasy średniej jest wysokość przychodu rocznego mieszczącego się w przedziale od 68.412 PLN do 133.692 PLN. Oznacza to, że ulga będzie obejmowała osoby, których miesięczny przychód wynosi co najmniej 5.701 PLN i nie jest wyższy niż 11.141 PLN.

Wzór na obliczenie ulgi dla klasy średniej przedstawia się następująco:

 1. (P x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla P wynoszącego co najmniej 68 412 zł i
  nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,
 2. (P x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla P wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego
  kwoty 133 692 zł

P – oznacza uzyskane przez podatnika w roku podatkowym przychody ze stosunku
służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy.

CZY WARTO STOSOWAĆ ULGĘ W ROZLICZENIU MIESIĘCZNYM?

Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest jednoznaczna. Należy nadmienić, że pracodawcy będący płatnikami zaliczek na podatek dochodowy pracowników zobligowani zostali do naliczania ulgi w rozliczeniach miesięcznych w sytuacji gdy przychód pracownika w danym miesiącu mieści się w wyznaczonych widełkach (przypominamy: 5701 PLN-11141 PLN). Ustawodawca umożliwia pracownikom podjęcie decyzji o tym czy ulga ma być rozliczana w zeznaniu rocznym czy też ma być kalkulowana przez płatnika podczas ustalania kwoty miesięcznego wynagrodzenia. Pracownicy, którzy nie chcą by ulga była stosowana w rozliczeniu miesięcznym mogą złożyć pracodawcy oświadczenie o nie pomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników na podstawie art. 32 ust. 2a ustawy o PIT. Trzeba pamiętać, że wniosek musi być stosowany przez cały rok.

Dlaczego o tym wspominamy? Obligatoryjne stosowanie przez płatników ulgi w kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia dla sporej części pracowników może być niekorzystne. Pamiętajmy, że prawo do ulgi dla klasy średniej uzależnione jest od wysokości przychodu rocznego. Jeśli pracownik, którego obecne wynagrodzenie obliguje do zastosowania ulgi w trakcie roku podatkowego zmieni pracę i nie uzyska minimalnej kwoty przychodu rocznego, dla którego Ustawodawca przewidział możliwość stosowania ulgi (przypominamy: 68412 PLN) – w efekcie rozliczenia rocznego w deklaracji podatkowej wykaże niedopłatę PDOF i zmuszony będzie do dokonania zwrotu wynikającego z zastosowania ulgi. Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku pracowników, którzy otrzymają podwyżkę w trakcie roku podatkowego a ich roczny przychód przekroczy górną granicę, dla której ulga może zostać zastosowana (przypominamy: 133692 PLN).

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania sugerujemy dokonanie analizy przychodów rocznych przez wszystkie osoby, których wynagrodzenie mieści się w widełkach pozwalających na zastosowanie ulgi dla klasy średniej. Zalecenie takie jest szczególnie kierowane do osób, których wynagrodzenia roczne oscylują wokół minimalnej oraz maksymalnej kwoty przychodu uprawniającego do skorzystania z ulgi dla klasy średniej. Jak zawsze służymy pomocą w wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości i zachęcamy do kontaktu drogą e-mail (biuro@kadry-place.info) lub do skorzystania z formularza kontaktowego na stronie www

 

OBLICZ WYNAGRODZENIE 2022 STOSUJĄC NASZ KALKULATOR

Ten post ma jeden komentarz

Dodaj komentarz