SKŁADKA WYPADKOWA 2024 – ROZPORZĄDZENIE

You are currently viewing SKŁADKA WYPADKOWA 2024 – ROZPORZĄDZENIE

Projekt Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułów przy pracy i chorób zawodowych opublikowany został w dniu 23 lutego 2024r. Projekt przewiduje zmianę kategorii ryzyka dla 32 grup działalności, które w efekcie opłacać będą składkę na ubezpieczenie wypadkowej wg niższej stopy procentowej.

ZUS IWA

Przypominamy, że do końca stycznia 2024r. większość płatników składek zobowiązana byłą do złożenia w ZUS informacji ZUS IWA (jest to informacja o danych do niezbędnych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe). Dane przekazane ZUS-owi stanowią podstawę do ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym. Ustalenie indywidualnej składki na ubezpieczenie wypadkowe dotyczy płatników, którzy informację ZUS IWA składali za ostatnie trzy lata kalendarzowe.

KOGO DOTYCZYŁ OBOWIĄZEK SKŁADANIA INFORMACJI ZUS IWA?

Obowiązek złożenia wypełnionej informacji na formularzu ZUS IWA za rok 2023 dotyczył płatników, którzy łącznie spełniają poniższe warunki:

 • byli zgłoszeni nieprzerwanie jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2024 r.,
 • zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w ubiegłym roku średnio co najmniej 10 osób w miesiącu,
 • 31 grudnia 2023 r. byli wpisani do rejestru REGON.

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA

Nowe rozporządzenie powinno utrzymać dotychczasową wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w przypadku mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, zatrudniających mniej niż 10 ubezpieczonych a także płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON. W przypadku tych płatników stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, zatem stopa procentowa składki dla tych płatników składek pozostanie na niezmienionym poziomie i wyniesie 1,67%.

Płatnicy składek, którzy nie składali informacji ZUS IWA z uwagi na brak takiego obowiązku, składkę na ubezpieczenie wypadkowe opłacają według stopy procentowej właściwej dla ich grupy działalności.

W porównaniu do obecnie obowiązujących przepisów 32 grup działalności otrzyma nową kategorię ryzyka, która w ostatecznym rozrachunku oznaczać będzie obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Zmiana ta dotyczyć będzie m.in.:

 • górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego,
 • górnictwo rud metali,
 • produkcję artykułów spożywczych,
 • produkcję napojów,
 • produkcję wyrobów tytoniowych,
 • produkcję wyrobów tekstylnych,
 • produkcję chemikaliów i wyrobów chemicznych,
 • produkcję mebli,
 • handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi,
 • transport lądowy oraz rurociągowy,
 • transport wodny,
 • transport lotniczy,
 • działalność pocztową i kurierską,
 • działalność związaną z zatrudnieniem.

Źródło:

Projekt (rcl.gov.pl)

Dodaj komentarz