PPK – MIKROPRZEDSIĘBIORCA

You are currently viewing PPK – MIKROPRZEDSIĘBIORCA

PPK – mikroprzedsiębiorca. Od czego zależy możliwość zwolnienia z przystąpienia do programu PPK? Czy zwolnienie z PPK jest bezterminowe? Przypominamy najważniejsze kwestie w zakresie objęcia programem PPK pracowników zatrudnionych przez mikroprzedsiębiorcę.

PPK – ZAŁOŻENIA PROGRAMU

PPK to skrót od słów Pracownicze Plany Kapitałowe. To system oszczędzania, który wdrożony został od 1 lipca 2019r. w Polsce, który w zamierzeniu ma pomóc znacznej części zatrudnionych w Polsce zaoszczędzić środki, którymi mogą dysponować po 60 roku życia.

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe pochodzą z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i z budżetu państwa. Państwo zasila jednorazowo rachunek wpłatą powitalną w wysokości 250 PLN, a następnie co roku wpłaca również na rachunek pracownika 240 PLN w postaci dopłaty rocznej, ale tylko przy spełnieniu odpowiednich warunków.

Wybrana przez pracodawcę instytucja tworzy rachunki dla wszystkich pracowników. Wpłaty po stronie pracownika i pracodawcy są naliczane procentowo na podstawie przychodu brutto pracownika. W przypadku pracodawcy podstawowa wpłata, która powinna być przez niego uiszczana, wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika. Podmiot zatrudniający może jednak zadeklarować większą wpłatę – może wynoszącą maksymalnie 2,5% wartości dodatkowej wynagrodzenia.

Warto wspomnieć, że pracodawca ma obowiązek automatycznie podpisać umowy o prowadzenie PPK w imieniu osób, które spełniają warunki objęcia programem PPK a jednocześnie ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 55 lat. Osoby, które osiągnęły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia mogą zostać objęte programem PPK na swój wniosek. Programem PPK nie są natomiast obejmowane osoby, które spełniają warunki uczestnictwa w programie, lecz złożyły podmiotowi zatrudniającemu deklarację rezygnacji z PPK. Wzór dokumentu rezygnacji możecie znaleźć na naszej stronie www.

MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU TWORZENIA PPK

Ustawa z 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych umożliwia zwolnienie podmiotu zatrudniającego z konieczności wdrażania programu w przedsiębiorstwie.

Zwolnienie z wdrażania programu PPK dotyczy:

  • samozatrudnionych, czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudniają oni osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK.
  • osób fizycznych, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą tego podmiotu, inne osoby fizyczne, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tych osób (np. osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową).
  • mikroprzedsiębiorców, którym wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat.
  • pracodawców, którzy w terminie, w którym ustawa o PPK ma dla niego zastosowanie prowadzą PPE oraz naliczają i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.

W dniu dzisiejszym pochylimy się nad statusem mikroprzedsiębiorcy, gdyż to właśnie ta grupa przedsiębiorców najczęściej korzysta ze zwolnienia z uczestnictwa w programie PPK.

PPK – MIKROPRZEDSIĘBIORCA – DEFINICJA PODMIOTU

Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. Zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
 

Warunkiem zaliczenia przedsiębiorcy do kategorii mikroprzedsiębiorców jest więc spełnienie przez niego przynajmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych kryterium zatrudnienia oraz przynajmniej jednego z dwóch podanych wyżej kryteriów finansowych.

Średnioroczne zatrudnienie ustalane jest jako liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy bez uwzględniania pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim i na warunkach urlopu macierzyńskiego, na urlopie ojcowskim, rodzicielskim i wychowawczym, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Przez rok obrotowy należy rozumieć rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. 

KONIECZNOŚĆ WERYFIKACJI STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY

Jeśli przedsiębiorca utracił status mikroprzedsiębiorcy, to z obowiązku uruchomienia PPK (konieczność podpisania umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową) nie zwalnia go to, że wszystkie osoby zatrudnione, które nie ukończyły 55 roku życia złożyły mu deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK, a żadna osoba zatrudniona, która ukończyła 55 lat, ale nie ukończyła 70 lat, nie złożyła wniosku o zawarcie w jej imieniu i na jej rzecz umowy o prowadzenie PPK. Ma to bowiem znaczenie tylko wtedy gdy firma posiada status przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy choć jedna osoba zatrudniona w wieku poniżej 55 rż. nie złoży deklaracji o niedokonywaniu wpłat do PPK (a jeśli złożyła taką deklarację – złoży wniosek o dokonywanie wpłat do PPK) lub osoba zatrudniona w wieku powyżej 55 rż. złoży wniosek o zawarcie dla niej umowy o prowadzenie PPK, przedsiębiorca musi zawrzeć nie tylko umowę o zarządzanie PPK, ale także umowę o prowadzenie PPK dla tych osób.

Utrata statusu mikroprzedsiębiorcy oznacza więc, że firma ma obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową oraz umów o prowadzenie PPK w imieniu każdej osoby, która chce uczestniczyć w programie PPK.

Ustalenie terminów odbywa się na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 16 ustawy o PPK. Oznacza to, że umowa o prowadzenie PPK zawierana jest w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po upływie 90 dni liczonych od dnia, w którym przedsiębiorca utracił możliwość wyłączenia ze stosowania ustawy o PPK, a umowa o zarządzanie PPK zawierana jest nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym przypada termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

Źródło:

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (sejm.gov.pl)

Ten post ma 4 komentarzy

Dodaj komentarz