PIT-2 – NOWA WERSJA WNIOSKU OD 2023R.

You are currently viewing PIT-2 – NOWA WERSJA WNIOSKU OD 2023R.
Ministerstwo Finansów udostępniło nowy wzór oświadczenia PIT-2 dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wzór oświadczenia jest odpowiedzią na zmiany Polskiego Ładu, które weszły w życie od początku lipca 2023r. Jedną ze zmian jest możliwość stosowania ulgi podatkowej przez maksymalnie 3 płatników (dotychczas taką możliwość miał tylko jeden płatnik/pracodawca), dlatego wzór oświadczenia uwzględnia możliwość wnioskowania o proporcjonalną kwotę ulgi do zastosowania przez każdego płatnika.
 
Wzór oświadczenia PIT-2, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa został przygotowany jako dokument, który kompleksowo pozwala zastąpić kilka dokumentów, które dotychczas były składane osobno.
 
Wzór oświadczenia PIT-2 aktualny dla dochodów uzyskiwanych od 01.01.2023r. można pobrać pod adresem: kadry-place.info/PIT-2

OPIS INFORMACJI ZAWARTYCH W FORMULARZU PIT-2 (2023R.)

Przedstawiamy poszczególne części nowego formularza:

Część A zawiera dane osobowe podatnika, który składa oświadczenie u jednego z maksymalnie 3 płatników ustalających zaliczkę na podatek dochodowy.

W części “B” podatnik powinien wskazać nazwę płatnika, któremu składa oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadku osób posiadających jedną pracę będzie to nazwa tego pracodawcy.

W części C.6. wniosku podatnik określa kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek dochodowy zaznaczając:

 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 PLN) w przypadku gdy formularz składany jest jednemu płatnikowi
 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 PLN) w przypadku gdy formularz składany jest dwóm płatnikom
 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (100 PLN) w przypadku gdy formularz składany jest trzem płatnikom

UWAGA: Maksymalna kwota zmniejszająca podatek wynosi 300 PLN miesięcznie (tj. 3600 PLN rocznie) i może być zastosowana tylko u jednego płatnika (np. pracodawcy). W zależności od tego u ilu płatników podatnik składa oświadczenie ma on możliwość wnioskowania o zastosowanie proporcjonalnej kwoty zmniejszającej podatek.

Oświadczenie PIT-2 składane może być w dowolnym momencie a także w dowolnym momencie może być ono wycofane. W przypadku wycofania oświadczenia, tj. wnioskowania o niestosowanie kwoty zmniejszającej podatek, podatnik ma możliwość zaznaczenia rezygnacji w polu C.7.:

 • wycofuję uprzednio złożone oświadczenie

W części D.8. wniosku podatnik określa kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek dochodowy zaznaczając:

 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 PLN) w przypadku gdy formularz składany jest jednemu płatnikowi
 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 PLN) w przypadku gdy formularz składany jest dwóm płatnikom

Oświadczenie PIT-2 składane może być w dowolnym momencie a także w dowolnym momencie może być ono wycofane. W przypadku wycofania oświadczenia, tj. wnioskowania o niestosowanie kwoty zmniejszającej podatek, podatnik ma możliwość zaznaczenia rezygnacji lub wycofania oświadczenia w polu D.9.:

 • wycofuję uprzednio złożone oświadczenie dotyczące podziału kwoty zmniejszającej podatek, lub
 • rezygnuję ze stosowania pomniejszenia w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek

Część E.10. pozwala złożyć wniosek o zamiarze opodatkowania dochodów w sposób przewidziany dla:

 • małżonków, lub
 • osoby samotnie wychowującej dzieci.

Zaznaczenie jednej z powyższych opcji będzie równoznaczne z rozliczaniem podatku dochodowego przez płatnika, któremu oświadczenie zostanie złożone z zastosowaniem stawki podatkowej 12% także wtedy, gdy narastająca od początku roku podstawa opodatkowania przekroczy próg podatkowy wynoszący 120.000 PLN.

Część E.11. pozwala na wycofanie złożonego uprzednio oświadczenia w powyższej sprawie, czego konsekwencją będzie zastosowanie skali podatkowej przez płatnika a więc ustalenie zaliczki na podatek dochodowy w stawce:

 • 12% do łącznej, narastającej podstawy opodatkowania wynoszącej 120.000 PLN, oraz
 • 32% od nadwyżki powyżej tej kwoty.

Podstawowe miesięczne koszty uzyskania przychodu z tytułu osiągania wynagrodzenia z tytułu pracy wynoszą 250 PLN miesięcznie.

Płatnik, który spełnia warunki do korzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu w kwocie 300 PLN miesięcznie ma możliwość wnioskowania o to w części F.12.

Przypominamy, że dotyczy to osób, których stałe lub czasowe miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy (rozumiany jako miejscowość wykonywania pracy) i nie otrzymuje on dodatku za rozłąkę.

Część F.13. to oświadczenie o wycofaniu uprzednio złożonego wniosku. Złożenie takiego oświadczenia pozwala stosować przez płatnika podstawowe koszty uzyskania przychodu od miesiąca nastepującego po miesiącu, w którym oświadczenie zostało złożone.

Oświadczenie składane w części G.14. dotyczy osób, które spełniają warunki do stosowania zwolnienia z podatku dochodowego wynikające z programów:

 • “ulga na powrót” (art. 21 ust. 1 pkt 152 Ustawy o PDOF)
 • “ulga dla rodzin 4+” (art. 21 ust. 1 pkt 153 Ustawy o PDOF)
 • “ulga dla pracujących seniorów” (art. 21 ust. 1 pkt 154 Ustawy o PDOF)

Część G.15. to wniosek o wycofanie uprzednio złożonego oświadczenia.

Brzmienie przepisów Ustawy odnoszących się do ww ulg:

Art. 21. ust. 1 pkt 152

przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte:
a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
b) z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,
c) z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
d) z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego, z zastrzeżeniem ust. 39, 43 i 44;

Art. 21. ust. 1 pkt 153

przychody podatnika do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte:
a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
b) z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,
c) z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
d) z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4c, z uwzględnieniem art. 6 ust. 4e i 8, wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej, z zastrzeżeniem ust. 39 i 44–48;

Art. 21. ust. 1 pkt 154

przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje:
a) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
b) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586 i 2320),
c) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320),
d) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794, 1621 i 1981),
e) świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a,
f) uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236);

Część H.16. obejmuje wniosek podatnika o obliczanie zaliczek na podatek dochodowy bez stosowania:

 • ulgi dla młodych (do 26r.ż.)
 • pracowniczych kosztów uzyskania przychodu

UWAGA: Wniosek o niestosowanie ulgi lub kosztów uzyskania przychodu nie wpływa na możliwość zastosowania ulgi oraz kosztów uzyskania przychodów przez podatnika w rozliczeniu rocznym.

W części H.17. podatnik ma możliwość zaznaczenia wniosku o wycofanie uprzednio złożonego wniosku w zakresie ulgi dla młodych lub kosztów uzyskania przychodu.

Część I. 18. wniosku umożliwia podatnikowi z rezygnacji ze stosowania podwyższonych, autorskich 50% kosztów uzyskania przychodu.

50% koszty uzyskania przychodu dotyczą  wynagrodzeń podatników-twórców, wykonujących działalność twórczą, uzyskujących przychody z przeniesienia autorskich praw do stworzonych utworów.

Część I.19. to oświadczenie o wycofaniu uprzednio złożonego wniosku w sprawie kosztów autorskich.

Podatnik uzyskujący dochód u pracodawcy, w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną lub u zleceniodawcy a także zamawiającego dzieło ma możliwość wnioskowania o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy jeśli jego przychody w danym roku podatkowym nie przekroczą kwoty 30.000 PLN.

Taką możliwość podatnik ma poprzez złożenie oświadczenia w części J.20.

Część J.21. dotyczy rezygnacji z uprzednio złożonego wniosku.

Część K.22. oraz K.23. to miejsce na złożenie podpisu przez podatnika wraz ze wskazaniem daty jego wypełnienia.

CZY OŚWIADCZENIE PIT-2 TRZEBA SKŁADAĆ CO ROKU?

Oświadczenia i wnioski z wyjątkiem wniosku w części J, który dotyczy jednego roku, dotyczą również kolejnych lat podatkowych.

Podatnik jest obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie lub wniosek, jeżeli zmieniły się okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek.

Wycofanie i zmiana złożonego wcześniej oświadczenia lub wniosku następuje poprzez złożenie nowego oświadczenia lub wniosku. Przykładowo, jeśli podatnik chce zmienić lub wycofać wcześniej złożone zakładowi pracy oświadczenie w zakresie stosowania kwoty zmniejszającej podatek, to wypełnia część C. Przy czym w przypadku zmiany wcześniejszego oświadczenia, podatnik wypełnia poz. 6, a w przypadku wycofania uprzednio złożonego oświadczenia, wypełnia poz. 7.


Płatnik uwzględnia oświadczenie/wniosek najpóźniej od miesiąca następnego po miesiącu, w którym otrzymał to oświadczenie/wniosek.


Po ustaniu stosunku prawnego łączącego strony, płatnik przy obliczaniu zaliczek na podatek nie stosuje oświadczeń i wniosków złożonych uprzednio przez podatnika, z wyjątkiem wniosków podatnika zawartych w części H i I niniejszego formularza.

Ten post ma 2 komentarzy

Dodaj komentarz