NOWELIZACJA USTAWY O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

You are currently viewing NOWELIZACJA USTAWY O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Nowelizacja Ustawy z dniem 1 kwietnia 2023r. wprowadza regulacje umożliwiające obywatelom Ukrainy, których pobyt w Polsce uznaje się za legalny a status pobytowy dokumentuje posiadany przez nich numer PESEL ze statusem UKR, ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy związany z podstawowymi formami aktywności ekonomicznej.

30-DNIOWY TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O NADANIE NUMERU PESEL

Z dniem 28 stycznia nowelizacja ustawy wprowadziła do art. 4 dotyczącego regulacji nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy jednoznaczny termin na złożenie wniosku w tej sprawie. Wniosek ten należy złożyć w terminie 30 dni od dnia przybycia na terytorium Polski.

UCHYLENIE ART. 38 USTAWY O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Kolejna zmiana dotyczy uchylenia art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przewidującego możliwość składania, po upływie 9 miesięcy od wjazdu, wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Rozpoczęcie w chwili obecnej procesu składania wniosków na podstawie art. 38 oraz ich rozpatrywania przez wojewodów byłoby przedwczesne w obecnych warunkach – wciąż trwającego konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy oraz możliwości korzystania z instytucji ochrony czasowej.

MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU WYKONYWANIA PRACY

Nowelizacja Ustawy z dniem 1 kwietnia 2023r. wprowadza regulacje umożliwiające obywatelom Ukrainy, których pobyt w Polsce uznaje się za legalny a status pobytowy dokumentuje posiadany przez nich numer PESEL ze statusem UKR, ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy związany z podstawowymi formami aktywności ekonomicznej:

  • zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
  • zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
  • zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioski o udzielenie powyższych zezwoleń będzie można składać w urzędach wojewódzkich, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania obywatela Ukrainy począwszy od dnia 1 kwietnia 2023r.

PRZEDŁUŻENIE UPRAWNIEŃ POBYTOWYCH DLA OBYWATELI UKRAINY, KTÓRZY PRZEBYWALI W POLSCE LEGALNIE PRZED 24.02.2022R.

W poprzednim stanie prawnym art. 42 ustawy specjalnej zawierał różnice jeżeli chodzi o okres na jaki przedłużeniu ulegają określone uprawnienia (okresy pobytu, okresy realizacji obowiązku opuszczenia terytorium Polski, ważność dokumentów), kończące się najwcześniej z dniem 24 lutego 2022 r. Przedłużenie okresów pobytu, okresów ważności wiz krajowych oraz zezwoleń na pobyt czasowy obowiązywało do 31 grudnia 2022 r.

Termin opuszczenia terytorium Polski (o którym mowa w art. 299 ust. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach), ulegał natomiast przedłużeniu o 18 miesięcy, podobnie określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu termin dobrowolnego powrotu, termin ważności kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” i okres pobytu na podstawie tytułów wymienionych w art. 42 ust. 11 ustawy.

Nowelizacja ustawy wprowadza ujednolicenie wspomnianych terminów. Okres przedłużonych uprawnień kończyć się będzie z dniem 24 sierpnia 2023 r.

Co istotne – przedłużenie wspomnianych okresów ważności obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2023 r. 

Źródło:

www.gov.pl

Dodaj komentarz