KWOTA WOLNA OD PODATKU – 60.000 PLN? ANALIZA

You are currently viewing KWOTA WOLNA OD PODATKU – 60.000 PLN? ANALIZA

“Kwota wolna od podatku 60.000 PLN” to jedna z proponowanych zmian w przepisach podatkowych, która stanowiła odważny postulat programowy partii politycznych przed wyborami parlamentarnymi.

Postulat ten znalazł już swoje odzwierciedlenie w projekcie zmiany Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak zdążyliśmy się przekonać – wprowadzenie zmian w przepisach podatkowych okazało się zadaniem trudniejszym niż zakładali. Już pierwszy projekt zmiany Ustawy, pomimo, że zakresowo dość wąski, obnażył błędy merytoryczne autorów wnoszących poprawki. W pierwotnej treści projektu pomylono kwotę wolną od podatku z kwotą zmniejszającą podatek. A to przecież dwa różne pojęcia. Mimo tego, że mają ze sobą dużo wspólnego.

Autopoprawka projektu została przygotowana dość szybko… jeden błąd został jednak zastąpiony kolejnymi. Usunięto bowiem sformułowanie “kwota zmniejszająca podatek” z art. 27 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do którego odwołań w Ustawie jest kilkanaście. Co więcej – przedstawiona skala podatkowa nakazałaby sumować 12% podatek z 32% podatkiem dla przychodów powyżej progu podatkowego wynoszącego 120000 PLN. W efekcie – nadwyżka przychodów ponad progiem podatkowym opodatkowana byłaby w stawce 44%…

Załóżmy jednak, że proces legislacyjny zostanie przeprowadzony zgodnie z zamiarem, tj. poprzez zwiększenie jedynie kwoty wolnej od podatku z obecnych 30.000 PLN do wysokości 60.000 PLN przy zachowaniu pozostałych wskaźników bez zmian. Jaki wpływ na kwotę otrzymywanego wynagrodzenia netto niesie za sobą ta zmiana w stosunku do różnego poziomu wynagrodzeń brutto? Przeanalizujmy:

KWOTA WOLNA OD PODATKU 60000 PLN. KTO NA TYM ZYSKA?

Kwota wolna od podatku od początku 2022r. wynosi 30.000 PLN. Kwota zmniejszająca podatek to nic innego jak iloczyn kwoty wolnej od podatku oraz obowiązującej stawki podatkowej dla tego poziomu dochodów. Od lipca 2022r. wynosi ona 3600 PLN w ujęciu rocznym (12% z kwoty 30000 PLN). Miesięczna ulga podatkowa wynosi więc obecnie 300 PLN i jest wynikiem ilorazu kwoty zmniejszającej podatek oraz liczby miesięcy w roku (36000 PLN / 12 m-cy). Podniesienie kwoty wolnej od podatku spowoduje zwiększenie kwoty zmniejszającej podatek z 3.600 PLN rocznie do wysokości 7.200 PLN rocznie. Oznaczać to będzie wzrost ulgi podatkowej (miesięcznej) z 300 PLN do 600 PLN.

Przypomnijmy, że kwota wolna od podatku od osób fizycznych skierowana jest wyłącznie do podatników rozliczających przychody wykazywane na rozliczeniu rocznym z urzędem skarbowym – PIT-36 lub PIT-37, opodatkowanym według skali podatkowej (na zasadach ogólnych).  Kwota wolna od podatku nie dotyczy więc przychodów opodatkowanych liniowo (PIT-36L), ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28), z kapitałów pieniężnych (PIT-38), czy ze zbycia nieruchomości (PIT-39). 

Poniżej przedstawimy analizę planowanych zmian w zależności od kwoty otrzymywanego przez pracowników wynagrodzenia. Dla celów analizy przyjmiemy wynagrodzenie brutto z przedziału od 2121 PLN (minimalne wynagrodzenie w roku 2024 dla pracownika zatrudnionego w wymiarze 1/2 etatu) do 6079 PLN (najniższe wynagrodzenie brutto, dla którego możemy zastosować pełną kwotę ulgi podatkowej, wynoszącą 600 PLN). Na potrzeby analizy przyjmiemy, że wynagrodzenie dotyczy osoby powyżej 26rż, która otrzymuje wynagrodzenie z jednego źródła (tj. u jednego pracodawcy). Zmiany dla osób, korzystających z “ulgi dla młodych” pozostaną neutralne podatkowo w zakresie omawianego, przykładowego wynagrodzenia.

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI DO 31.12.2023:

 • 1.665,49 PLN

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z PLANOWANYM ZWIĘKSZENIEM KWOTY WOLNEJ OD PODATKU DO WYSOKOŚCI 60.000 PLN:

 • 1.665,49 PLN (tj. bez zmian)

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI DO 31.12.2023:

 • 2.501,39 PLN

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z PLANOWANYM ZWIĘKSZENIEM KWOTY WOLNEJ OD PODATKU DO WYSOKOŚCI 60.000 PLN:

 • 2.501,39 PLN (tj. bez zmian)

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI DO 31.12.2023:

 • 3.221,98 PLN

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z PLANOWANYM ZWIĘKSZENIEM KWOTY WOLNEJ OD PODATKU DO WYSOKOŚCI 60.000 PLN:

 • 3.330,98 PLN (tj. o 109 PLN więcej)

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI DO 31.12.2023:

 • 3.738,19 PLN

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z PLANOWANYM ZWIĘKSZENIEM KWOTY WOLNEJ OD PODATKU DO WYSOKOŚCI 60.000 PLN:

 • 3.926,19 PLN (tj. 188 PLN więcej niż obecnie)

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI DO 31.12.2023:

 • 4.078,81 PLN

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z PLANOWANYM ZWIĘKSZENIEM KWOTY WOLNEJ OD PODATKU DO WYSOKOŚCI 60.000 PLN:

 • 4.318,81 PLN (tj. 240 PLN więcej niż obecnie)

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI DO 31.12.2023:

 • 4.473,46 PLN

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z PLANOWANYM ZWIĘKSZENIEM KWOTY WOLNEJ OD PODATKU DO WYSOKOŚCI 60.000 PLN:

 • 4.773,46 PLN (tj. 300 PLN więcej niż obecnie)

*Analiza wykonana przy założeniu standardowych kosztów uzyskania przychodu, ulgi podatkowej w pełnej wysokości, braku objęcia wynagrodzenia programem PPK.

WNIOSKI

Szacunki wskazują, że w 2024r. w Polsce co najmniej 25% pracowników otrzymywać będzie wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie minimalne. Jak widzimy – podwojenie kwoty wolnej od podatku nie będzie oznaczać równomiernego, nominalnego wzrostu wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy otrzymujący wynagrodzenie nie niższe niż 3193 PLN brutto nie płacą podatku dochodowego – zmiana kwoty wolnej od podatku będzie dla nich miała charakter neutralny. Zmiany nie wpłyną także na wysokość wynagrodzenia osób do 26rż., które obecnie do wysokości 85.528 PLN nie opłacają podatku rozliczanego na zasadach ogólnych. W pełni skorzystać ze zwiększonej ulgi podatkowej mają podatnicy, których zarobki rozpoczynać się będą od kwoty 6079 PLN brutto.

Ocenę wprowadzanych zmian pozostawiamy Państwu. Przypominamy, że na naszej stronie znajdą Państwo kalkulator wynagrodzeń, który jest na bieżąco aktualizowany w zgodzie ze zmianami w przepisach podatkowych dotyczących wynagrodzeń z tytułu pracy:

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ DLA UMÓW O PRACĘ

Kalkulator wynagrodzeń dotyczący umów cywilnoprawnych znajduje się pod adresem:

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ 2023 – UMOWY CYWILNOPRAWNE (kadry-place.info)

Ten post ma jeden komentarz

Dodaj komentarz