ROZLICZENIE ROCZNE 2022 – POLSKI ŁAD V.2

You are currently viewing ROZLICZENIE ROCZNE 2022 – POLSKI ŁAD V.2

Od 1 lipca 2022r. zmianie uległ system podatkowy a wraz z nim, w efekcie wprowadzenia zmian w tzw. “Polskim Ładzie”, modyfikacji uległ sposób kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z wypłacanych wynagrodzeń pracownikom a także osobom wykonującym umowy zlecenie oraz o dzieło. W dniu dzisiejszym prezentujemy sposób rozliczenia wynagrodzenia w stosunku rocznym za rok 2022 w przypadku należności z tytułu umowy o pracę.

Przypomnijmy po krótce zmiany, o których informowaliśmy na naszym blogu:

LIKWIDACJA ULGI DLA KLASY ŚREDNIEJ

Ulga dla klasy średniej, której zadaniem było niwelowanie skutków wprowadzenia tzw. Polskiego Ładu w zakresie likwidacji możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od podatku obowiązywała od początku 2022r. do 30.06.2022r. W przypadku części podatników, którzy nie składali pracodawcy wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej w miesiącach, w których wysokość wynagrodzenia obligowała płatnika do stosowania ulgi – ulga ta była naliczana. W dalszej części artykułu zajmiemy się tym tematem.

OBNIŻKA STAWKI PODATKOWEJ DO WYSOKOŚCI 12%

Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 12% obowiązuje co prawda od 1 lipca 2022r. (przypominamy, że kwota graniczną pierwszego progu podatkowego to 120.000 PLN). Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych kalkulowana od wynagrodzeń wypłacanych od 1.01.2022r. do 30.06.2022r. ustalana była na podstawie stawki 17%. Jaką skalę podatkową zastosować w przypadku rozliczenia podatku za rok 2022? Podpowiadamy w dalszej części artykułu.

BRAK MOŻLIWOŚCI ODLICZENIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ OD PODATKU DOCHODOWEGO

Wprowadzenie tzw. Polskiego Ładu dla większości podatników miało pozytywny efekt poprzez zmniejszenie podatku dochodowego od osób fizycznych a więc w rezultacie wpływało na zwiększenie kwoty wynagrodzenia netto. Skomplikowany system kalkulacji wynagrodzeń uwzględniający ulgę dla klasy średniej a także niedostosowane do realiów przepisy podatkowe pomimo pozytywnego skutku w rozliczeniu wynagrodzenia rocznego skumulowały negatywny odbiór społeczności, gdyż w wielu przypadkach rozliczenie miesięczne mogło sugerować, że tzw. Polski ład odchodził portfele Polaków. Zdecydowana większość takich przypadków dotyczyła osób, które otrzymują wynagrodzenie z więcej niż jednego źródła. Brak złożonego oświadczenia PIT-2 (przypominamy: w obowiązującym stanie prawnym oświadczenie to można było złożyć tylko u jednego pracodawcy/płatnika) uniemożliwiał płatnikom zastosowanie ulgi podatkowej co przekładało się na zwiększenie miesięcznych zobowiązań podatkowych i zmniejszenie wynagrodzenia netto w rozliczeniu miesięcznym.

Próbą rozwiązania tego problemu było zobowiązanie płatników do kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem zasad rozliczenia podatku obowiązujących w 2021r., tj. poprzez tzw. “rolowanie” zaliczki na podatek dochodowy w wyniku stosowania odliczenia części składki zdrowotnej (przypominamy: 7,75% podstawy) pomimo tego, że… odliczenie składki zdrowotnej od podatku zostało zlikwidowane wraz z początkiem 2022r. W jaki sposób “rolowanie” zaliczki na podatek dochodowy wpłynie na rozliczenia wynagrodzenia rocznego za rok 2022? Porządkujemy wszystkie wprowadzone zmiany i podpowiadamy, które rozwiązania systemu podatkowego będą obowiązywały w rozliczeniu rocznym za 2022r.

Zachęcamy do skorzystania z kalkulatora rozliczenia rocznego (dot. przychodu z tytułu umowy o pracę), który na podstawie wynagrodzenia miesięcznego z umowy o pracę pozwoli ustalić kwoty zobowiązań publiczno-prawnych, tj. składek społecznych, podatku dochodowego a także składek PPK:

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘSTSZE PYTANIA

  1. Ulga dla klasy średniej była stosowana od 1 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022r. W jaki sposób ma ona wpływ na rozliczenie roczne?

Ulga dla klasy średniej miała za zadanie niwelować skutki braku możliwości odliczenia części składki zdrowotnej, wpływające na wyższą kwotę podatku dochodowego od wynagrodzeń mieszczących się w przedziale od 68.412 PLN do 133.692 PLN w skali rocznej. Zastosowanie ulgi w kalkulacji miesięcznych zaliczek na PDOF zmniejszało wysokość podatku oraz zwiększało kwotę wynagrodzenia netto. W rozliczeniu rocznym nie stosujemy ulgi dla klasy średniej gdyż obniżenie stawki podatku do 12% jest rozwiązaniem korzystniejszym dla podatników niż stosowanie stawki 17% obowiązującej do połowy roku, przy której równocześnie stosowana była ulga dla klasy średniej.

2. W jaki sposób na rozliczenie roczne ma wpływ stosowanie w pierwszej połowie 2022r. tzw. mechanizmu “rolowania zaliczek na PDOF”?

Tzw. mechanizm rolowania zaliczek na PDOF wprowadzony został przez Ministerstwo Finansów jako działanie naprawcze w przypadku osób, dla których Polski Ład miał skutki negatywne w rozliczeniu miesięcznym. Stosowanie tego mechanizmu gwarantowało podatnikom, że ich wynagrodzenie netto obliczone zgodnie z zasadami z 2022r. nie będzie niższe niż wynagrodzenie netto wypłacane do końca 2021r. (autor: przy założeniu identycznej kwoty wynagrodzenia brutto). Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2022r. dla części społeczeństwa mają charakter neutralny a dla zdecydowanej większości podatników wręcz pozytywny. Oznacza to, że kalkulacja zaliczki na podatek dochodowy z zastosowaniem obecnego systemu prawnego, obowiązującego od 1 lipca 2022r. spowoduje zmniejszenie zaliczki na podatek dochodowy. Rozliczenie roczne wynagrodzeń za 2022r. z zastosowaniem stawki 12% podatku będzie równoznaczne z powstaniem nadpłaty PDOF w skali roku. Zakładamy, że wynagrodzenia netto od początku 2021r. były kalkulowane zgodnie z obowiązującymi w tym okresie zasadami..

Podsumowanie:

Zmiana Ustawy o PDOF w związku z wprowadzonymi korektami Polskiego Ładu mają zastosowanie do sumy wynagrodzeń (m.in. pracowników) wypłacanych w roku 2022. Rozliczając podatek za rok 2022 w zeznaniu podatkowym do 30 kwietnia 2023r. zastosujemy więc zasady obowiązujące od 1 lipca 2022r. Nie uwzględnimy więc m.in. ulgi dla klasy średniej, zastosujemy 12% stawkę podatkową oraz kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 3.600 PLN.

UWAGA: Ustawodawca dopuszcza możliwość rozliczenia podatku za rok 2022 zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1.01.2022r. do 30.06.2022r. jeśli ich zastosowanie okaże się dla któregokolwiek podatnika korzystniejsze. Porównanie sposobu kalkulacji podatku i wybór wariantu korzystniejszego ma być uwzględniony w rozwiązaniu Ministerialnym, tzw. “Twój e-PIT”.

Jeśli chcesz obliczyć wynagrodzenie miesięczne netto ustalane zgodnie z obecnym systemem podatkowym zajrzyj na stronę naszego kalkulatora wynagrodzeń.

Dodaj komentarz