ZWIĘKSZENIE OCHRONY PRZED ZWOLNIENIEM Z PRACY

You are currently viewing ZWIĘKSZENIE OCHRONY PRZED ZWOLNIENIEM Z PRACY

Z dniem 22 września 2023r. wejdą w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego realnie zwiększająca gwarancję zatrudnienia dla osób szczególnie chronionych przed zwolnieniem z pracy.

POROZUMIENIE Z DNIA 7 CZERWCA 2023R. MIĘDZY RZĄDEM ORAZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Porozumienie zawarte pomiędzy Rządem a NSZZ Solidarność w dniu 7 czerwca br. zawierało postulat zmiany KPC w zakresie ochrony przed zwolnieniem z pracy działaczy związkowych w sprawach z zakresu prawa pracy. Celem zmian miało być zwiększenie zabezpieczenia pracowników w odniesieniu do możliwości przywrócenia do pracy do czasu wydania prawomocnego wyroku.

art. 477(2) §2 KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Efektem porozumienia m. stronami jest nowelizacja art. 477(2) §2 Kodeksu Postępowania Cywilnego, którego dotychczasowe brzmienie przedstawiało się następująco:

Uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, sąd na wniosek pracownika może w wyroku nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Z dniem 22 września wejdą w życie przepisy wprowadzające zmianę w treści ww artykułu. 

Możliwość nałożenia na pracodawcę obowiązku dalszego zatrudniania pracownika zostanie zastąpiona koniecznością podjęcia przez sąd takiej decyzji:

Uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, sąd na wniosek pracownika nakłada w wyroku na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że jeśli pracodawca naruszy przepisy i zwolni osobę szczególnie chronioną, to mimo ewidentnego złamania prawa umowa o pracę rozwiąże się a pracownik może jedynie domagać się przywrócenia do pracy lub odszkodowania przed sądem. Obecna ochrona przed zwolnieniem w praktyce okazuje się nieskuteczna z uwagi na trwające w wielu przypadkach kilkuletnie postępowania. 

Nowe przepisy będą korzystne głównie dla grup pracowniczych, które na mocy Kodeksu Pracy podlegają szczególnej ochronie. Dotyczy to m.in.:

  • kobiet w ciąży,
  • pracowników korzystających z praw rodzicielskich (przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich oraz wychowawczych),
  • pracowników w wieku przedemerytalnym,
  • pracowników w okresie usprawiedliwionej absencji w pracy.

Wraz z dniem wejścia w życie nowych przepisów, na wniosek pracownika, gdy rozwiązanie umowy o pracę budzić będzie zasadne wątpliwości co do jej zgodności z obowiązującymi przepisami – sąd nie będzie miał wyboru i będzie zmuszony do udzielenia zabezpieczenia w postaci orzeczenia obowiązku dalszego zatrudnienia pracownika do czasu zakończenia postępowania.

Źródło:

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (dziennikustaw.gov.pl)

Dodaj komentarz