ZMIANY W KODEKSIE PRACY 2024?

You are currently viewing ZMIANY W KODEKSIE PRACY 2024?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozważa wprowadzenie zmian w Kodeksie Pracy. Zmiany mogą dotyczyć kilku milionów Polaków.

STAŻ PRACY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jako staż traktuje się okres pozostawania w stosunku pracy tj. pracy świadczonej w ramach umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 Kodeksu Pracy). Ministerstwo (MRPiPS) rozważa zasadność wprowadzenia zmian prawnych polegających na uwzględnianiu przy ustalaniu stażu pracy okresu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia labo innej umowy o świadczenie usług.

Ministerstwo rozważa dwa warianty wliczania stażu z tytułu prowadzenia działalności oraz wykonywania umowy zlecenie do zatrudnienia. Pierwszy wariant zakłada, że będą wliczane tylko te okresy, w których dana osoba podlegała ubezpieczeniu rentowemu i emerytalnemu. Wówczas osoby prowadzące działalność gospodarczą nie będą miały wliczonego okresu, za który nie opłaciły składek, a powinny. Jeśli jednak były ustawowo zwolnione z oskładkowania, to ten okres zostanie zaliczony. Dotyczy to m.in. osób młodych, do 26rż., które w okresie posiadania tytułu ucznia/studenta zwolnione są z obowiązku zgłaszania do ubezpieczeń społecznych w przypadku wykonywania umowy zlecenie.

Drugi wariant przewiduje brak warunku podlegania danego okresu ubezpieczeniom społecznym, lecz wprowadza różnicowanie wliczania okresów w zależności od przedstawianych dokumentów. Jeśli dana osoba nie mogłaby udokumentować, że w danym okresie opłacała składki, to do stażu zawodowego liczyłby się tylko połowa tego okresu.

KRÓTSZY TYDZIEŃ PRACY?

Trwają analizy dotyczące możliwości skrócenia tygodnia pracy:

“O takie analizy zwróciłam się do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Obserwujemy także naturalne eksperymenty, które wynikają z tego, że same firmy coraz częściej decydują się na takie pilotaże, próby skrócenia tygodnia pracy, wiedząc, że długość pracy nie zawsze przekłada się na jej efektywność, że wypoczęty pracownik to często bardziej produktywny pracownik. Z analiz wynika, że raczej sensowniejszym rozwiązaniem byłoby skrócenie tygodnia pracy do czterech dni niż do 35 godzin, dlatego że to bardziej odpowiada dostosowaniu systemu zmianowego do takich ram pracy” – poinformowała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

ZMIANY W OSKŁADKOWANIU NIEKTÓRYCH UMÓW?

Kolejna zmiana szykowana przez MRPiPS. dotyczy oskładkowania niektórych umów:

“Finalizujemy pracę nad projektem realizującym zobowiązanie z Krajowego Planu Odbudowy. Komisja Europejska oczekuje od Polski przeciwdziałania segmentacji na rynku pracy i zobowiązuje nas do opracowania takich rozwiązań legislacyjnych, które doprowadzą do sprawiedliwego, uczciwego oskładkowania różnych typów umów. Pracujemy nad takimi mechanizmami, które koszty oskładkowania nie zostaną przerzucone na samych pracowników” – przekazała minister MRPiPS dla stacji RMF FM.

Dodaj komentarz