ZMIANA ART. 188 KODEKSU PRACY?

You are currently viewing ZMIANA ART. 188 KODEKSU PRACY?

Rzecznik Praw Dziecka we współpracy z Naczelną Radą Adwokacką inicjują zmianę ustawodawczą artykułu 188 Kodeksu Pracy. Zmiany mają dotyczyć wymiaru dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

ART. 188 KODEKSU PRACY

Aktualne brzmienie art. 188 Kodeksu Pracy przedstawia się następująco:

Art.  188.  [Dni wolne na opiekę nad dzieckiem]
§  1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
§  2. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, o którym mowa w § 1, decyduje pracownik w pierwszym wniosku składanym w postaci papierowej lub elektronicznej o udzielenie takiego zwolnienia w danym roku kalendarzowym.
§  3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 1, udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.
§  4. Przepisy § 1 i 3 w zakresie zwolnienia od pracy udzielanego w wymiarze godzinowym stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.

Naczelna Rada Adwokacka uzasadnia, że w innych przepisach Kodeksu Pracy dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem wymiar urlopu rośnie z każdym kolejnym dzieckiem (przy porodzie lub przysposobieniu).

W przypadku opieki nad dzieckiem wymiar urlopu (2 dni lub 16 godzin) przysługuje pracownikom niezależnie od liczby dzieci. Oznacza to, że rodzic wychowujący więcej niż dwoje dzieci nie może poświęcić nawet jednego dnia na opiekę nad każdym dzieckiem.

Zdaniem wnioskodawców jest to przejaw dyskryminacji, naruszający art. 32 Konstytucji. Postulują oni, aby dostosować długość “zwolnienia od pracy na czas opieki” do liczby wychowywanych dzieci.

Jakie są propozycje NRA? Wnioskodawcy proponują dwa dni opieki albo co najmniej jeden na każde dziecko. “Nasza propozycja nie zrujnuje budżetu ani firm, ani przedsiębiorstw państwowych, ani administracji publicznej. A pokaże, że dla państwa każde dziecko się liczy” – podkreślający propozycję przedstawiciel NRA ocenia, że byłby to faktyczny element polityki prorodzinnej.

Dodaj komentarz