ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW 2022

You are currently viewing ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW 2022

ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY I PRACĘ

Ustawa nowelizująca przepisy wprowadza zmiany w przepisach ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354), które określają zasady udzielania i zmiany zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Od dnia wejścia w życie Ustawy przestają obowiązywać wymogi, na podstawie których cudzoziemcy mogli wnioskować o udzielenie pobytu czasowego, tj.:

 • posiadanie przez cudzoziemca źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu (obecny art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o cudzoziemcach);
 • posiadanie przez cudzoziemca zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (obecny art. 114 ust. pkt 2 ustawy o cudzoziemcach).

Wymogi obowiązujące w poprzednim stanie prawnym zostały zastąpione wymogiem otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie w gospodarce.

MINIMALNE WYNAGRODZENIE NIEZALEŻNIE OD WYMIARU CZASU PRACY ZATRUDNIONEGO

Nowelizacja Ustawy wprowadza wymóg posiadania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie (przypominamy: w 2022r. wynosi ono 3010 PLN brutt). Istotne jest, że gwarancja wynagrodzenia minimalnego nie jest uzależniona od rodzaju zatrudnienia a także wymiaru czasu pracy zatrudnionego. Co oznacza ta zmiana w praktyce? Cudzoziemiec zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, który nie otrzymuje kwoty stanowiącej co najmniej wartość minimalnego wynagrodzenia nie będzie mógł wnioskować w Polsce o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Rozwiązaniem w tym przypadku będzie opuszczenie Polski i uzyskanie nowej wizy w celu kontynuacji zatrudnienia.

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA O ZAMIARZE POWIERZENIA PRACY

Najważniejsza zmiana wprowadzona w życie wydłuża okres, na jaki istnieje możliwość powierzenia pracy cudzoziemcowi bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy umożliwiało dotychczas obywatelom Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Armenii oraz Mołdawii wykonywanie pracy przez maksymalnie 6 miesięcy w okresie rozliczeniowym, branym pod uwagę do określenia zakresu dat, w których okres ten był ustalany, wynoszącym 12 miesięcy. Zatrudnianie cudzoziemców na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy dozwolone jest obecnie na okres 24 miesięcy.

USTALENIE 60-DNIOWEGO TERMINU NA WYDANIE ZMIENIONEJ DECYZJI

Dotychczas przepisy nie określały terminu na dokonanie zmiany treści decyzji w przypadku zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. Nowelizacja Ustawy wprowadza 60-dniowy termin na wydanie zmienionej decyzji. Jest to zmiana, która wychodzi na przeciw oczekiwaniom pracodawców i pracowników gdyż ustalenie terminu dokonania zmian pozwala na odpowiednie zaplanowanie procesu zatrudnienia w firmach.

POSZERZENIE KATALOGU OKOLICZNOŚCI NIEWYMAGAJĄCYCH WYDANIA NOWEGO ZEZWOLENIA

Nowelizacja Ustawy poszerza katalog okoliczności, których zaistnienie nie wiąże się z koniecznością dokonywania zmian w obecnym zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę lub wnioskowania o wydanie nowego zezwolenia. Katalog ten zostaje poszerzony o zmianę nazwy stanowiska, na którym cudzoziemiec wykonuje pracę przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków a także zwiększenie wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami zmiana nazwy stanowiska a także zmiana wymiaru czasu pracy cudzoziemca wiązały się z koniecznością wnioskowania o dokonanie zmian w wydanym zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę.

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW – OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Przypominamy zakres obowiązków, których dopilnowanie leży w gestii pracodawcy zatrudniającego cudzoziemców:

Zatrudnianie cudzoziemców obliguje pracodawcę do:

 • sprawdzenia przed podjęciem pracy przez cudzoziemca, czy posiada on ważny dokument uprawniający go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zrobienia kopii tego dokumentu i przechowywania go przez cały okres świadczenia pracy przez cudzoziemca,
 • zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej na warunkach zawartych w zezwoleniu na pracę spełniających wymóg zapewnienia wynagrodzenia równego lub wyższego minimalnemu wynagrodzeni,
 • przedstawienia cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język dla niego zrozumiały,
 • przekazania cudzoziemcowi jednego egzemplarza zezwolenia na pracę, którego to zezwolenie dotyczy, w formie pisemnej,
 • informowania cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z postępowaniem o udzielenie lub przedłużenie  zezwolenia na pracę oraz decyzjach o wydaniu, odmowie wydania lub uchyleniu zezwolenia,
 • zachowania należytej staranności w postępowaniach o zezwolenie, przedłużenie i uchylenie zezwolenia na pracę cudzoziemca,
 • udostępniania wojewodzie, naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego, terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, konsulowi, organowi Państwowej Inspekcji Pracy, Służbie Celnej, Straży Granicznej lub Policji dokumentów potwierdzających wypełnienie powyższych obowiązków, sporządzonych w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski,
 • informowania w ciągu 7 dni wojewody, który wydał zezwolenie o okolicznościach, tj.:
  • zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy bądź jego części przez innego pracodawcę,
  • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
  • zmiana osoby reprezentującej pracodawcę,
  • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę,
  • cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące,
  • cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

Źródło:

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca – Zatrudnienie cudzoziemca – ZL (zielonalinia.gov.pl)

Zmiany w prawie dotyczącym cudzoziemców – Urząd do Spraw Cudzoziemców – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Dodaj komentarz