WYBORY 2023. DNI WOLNE OD PRACY DLA CZŁONKÓW KOMISJI WYBORCZYCH

You are currently viewing WYBORY 2023. DNI WOLNE OD PRACY DLA CZŁONKÓW KOMISJI WYBORCZYCH

Członkom obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem zadań przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy.

art. 154 § 4 KODEKSU WYBORCZEGO

Zgodnie z art. 154 § 4 Kodeksu Wyborczego:

Członkowi obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem zadań przysługuje:
1) Zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy,
2) Do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

W przypadku najbliższych wyborów, które odbędą się w niedzielę 15 października członkowie komisji wyborczych mają prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem praw pracowniczych (w tym prawa do wynagrodzenia) za okres od 15.10.2023r. do 17.10.2023r. o ile liczenie głosów zakończone zostanie po północy, tj. w dniu 16.10.2023r.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SKORZYSTAĆ Z PRAW PRZEWIDZIANYCH W KODEKSIE WYBORCZYM?

W myśl art. 154 § 4a – “Członkowie obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej w razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 4, są obowiązani, co najmniej na 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy, uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, a następnie, nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy, dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy wykonywaniem zadań komisji.”

Warto wspomnieć, że zaświadczenie takie powinno zawierać imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład danej komisji wyborczej, wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy a także przyczynę oraz czas nieobecności w pracy.

Mając na uwadze przywołane przepisy Kodeksu Wyborczego – pracodawca zobligowany jest do zwolnienia pracownika z obowiązku pracy od dnia wyborów do dnia następującego po dniu, w którym zostały zliczone głosy o ile pracownik ten uprzedzi pracodawcę w formie pisemnej co najmniej na 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności wskazując przyczynę oraz okres jej trwania. Za okres nieobecności wynikający z art. 154  § 4 pkt 1 pracodawca powinien wypłacić pracownikowi wynagrodzenia jak za okres usprawiedliwionej nieobecności.

Źródło:

Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011 nr 21 poz. 112)

Dodaj komentarz