USTALENIE PŁATNIKA ZASIŁKÓW NA ROK 2024

You are currently viewing USTALENIE PŁATNIKA ZASIŁKÓW NA ROK 2024

Ustalenie płatnika zasiłków jest jednym z obowiązków pracodawcy, który wynika z przepisów Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczeń społecznych. O tym czy płatnikiem zasiłków w roku 2024 będzie ZUS czy też prawo do ich ustalania a także określania ich wysokości będzie należało do pracodawcy decyduje liczba zatrudnionych, zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego w dniu 30 listopada 2023r.

KTO MA PRAWO DO WYPŁATY ZASIŁKÓW?

Zgodnie z art. 61 pkt 1 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczeń społecznych ustalanie prawa do zasiłków a także określanie ich wysokości należy do:

 1. Płatnika składek na ubezpieczenie chorobowe, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (nie dotyczy wypłaty zasiłków po ustaniu okresu zatrudnienia)
 2. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dla:
 • ubezpieczonych, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,
 • ubezpieczonych prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracującym,
 • ubezpieczonych będących duchownymi,
 • osób uprawnionych do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia,
 • ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.

Należy zaznaczyć, że przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie ma znaczenia czy objęcie ubezpieczeniem chorobowym nastąpiło w formie obowiązkowej czy też dobrowolnej.

Pracodawca, który staje się płatnikiem zasiłków, nie wypłaca świadczeń z ubezpieczeń społecznych “z własnych środków”. Pracodawca staje się jedynie niejako dystrybutorem środków z FUS, gdyż wartość wypłaconych świadczeń podlega potrąceniu z wysokości zobowiązań z tytułu opłacania składek społecznych za poszczególne miesiące.

SPOSÓB USTALENIA LICZBY UBEZPIECZONYCH NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2023R.

Liczbę ubezpieczonych ustala się na rok kalendarzowy według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego, a w stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego – według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia.

W liczbie ubezpieczonych uwzględnia się:

 • pracowników (w tym również uczniów),
 • podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby wykonujące pracę nakładczą,
 • podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące,
 • podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące.

W liczbie tej nie uwzględnia się natomiast osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych, a także duchownych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu.

Źródło:

Płatnicy zasiłku – ZUS

Dodaj komentarz