URLOP ZALEGŁY POWINIEN BYĆ UDZIELONY DO 30.09.2023R.

You are currently viewing URLOP ZALEGŁY POWINIEN BYĆ UDZIELONY DO 30.09.2023R.
Urlop zaległy, należny za rok poprzedni powinien być udzielony przez pracodawcę najpóźniej w terminie do 30 września 2023r. Omawiamy kwestie związane także z przedawnieniem prawa do urlopu wypoczynkowego.
 

URLOP ZALEGŁY – TERMIN UDZIELENIA

Zgodnie z art. 168 Kodeksu Pracy – niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy powinien zostać mu udzielony przez pracodawcę najpóźniej do 30 września roku następnego:

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 167(2).

Urlop udzielany na podstawie art. 167(2) to tzw. „urlop na żądanie” (przypominamy: 4 dni w trakcie roku kalendarzowego). Urlop w tym wymiarze, który nie zostanie przez pracownika wykorzystany w danym roku kalendarzowym nie podlega konieczności udzielenia go przez pracodawcę w terminie do końca września roku kolejnego. Urlop ten wraz z początkiem roku kolejnego nabywa charakteru urlopu bieżącego.

PRZEDAWNIENIE PRAWA DO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO

Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenia te stały się wymagalne:

Art. 291. Kodeksu Pracy: Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy:
§ 1. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy dotyczy także prawa do urlopu wypoczynkowego a bieg tego przedawnienia rozpoczyna się z dniem 30 września roku następującego po roku, za który urlop przysługiwał.

Wraz z dniem 30 września 2023r. przedawnieniu ulega więc prawo do urlopu wypoczynkowego nabytego przez pracownika za rok 2019. Oznacza to, że dzień 30 września 2023r. jest ostatnim dniem, który zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy pozwala pracownikowi na skierowanie roszczeń o udzielenie urlopu przysługującego za rok 2019.

Dodaj komentarz