UMOWA ZLECENIE – EWIDENCJONOWANIE CZASU WYKONYWANIA

You are currently viewing UMOWA ZLECENIE – EWIDENCJONOWANIE CZASU WYKONYWANIA
Ewidencjonowanie czasu wykonywania umowy zlecenie (oraz umów o świadczenie usług) jest obowiązkiem zleceniodawcy, który od 2017r. wynika z przepisów Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu (aktualnie: Dz.U.2020.2207):
 
Art. 8b. Ustalenie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług:
1. W przypadku umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, strony określają w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.
2. W przypadku gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.
3. Jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdza przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, a w przypadku braku takiego potwierdzenia przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

WZÓR EWIDENCJI CZASU WYKONYWANIA UMOWY ZLECENIE 2024

Ustawodawca nie wskazał wytycznych dotyczących formy ewidencjonowania godzin wykonywania umowy zlecenie lub umowy o świadczenie usług. Strony zawartej umowy mają więc w tym zakresie pełną swobodę.

Ustalenie czasu wykonywania czynności wynikających z zawartej umowy powinno być uregulowane w treści umowy, a jeśli zasady takie nie zostały w niej wskazane, wówczas zleceniobiorca przedkłada zleceniodawcy, w firmie pisemnej, informację o liczbie godzin wykonywania zlecenia. Obowiązek ten powinien być zrealizowany w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Uzgodniona przez strony forma ewidencjonowania godzin wykonywania zlecenia powinna w przyszłości umożliwić odpowiedzialnym organom sprawdzenie, czy zostały zachowane wymogi w zakresie przestrzegania minimalnej stawki godzinowej.

Warto wspomnieć, że okres przechowywania dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem czasu wykonywania umowy zlecenie został zdefiniowany w artykule 8c Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu:

“Przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, na rzecz której jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, przechowuje dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne”.

Polecamy:

WZÓR EWIDENCJI CZASU WYKONYWANIA UMOWY ZLECENIE NA ROK 2024

Dodaj komentarz