TERMIN WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ DLA CELÓW PODATKOWYCH

You are currently viewing TERMIN WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ DLA CELÓW PODATKOWYCH

Termin ważności oświadczeń pracownika lub zleceniobiorcy dla celów zmniejszenia zobowiązań podatkowych jest równoznaczny z terminem ustania stosunku pracy z pracownikiem lub współpracy ze zleceniodawcą.

Zdarza się, że płatnicy wypłacają wynagrodzenie po rozwiązaniu umowy z pracownikiem lub zleceniobiorcą. Są to m.in. stałe składniki wynagrodzenia ale także ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy, premie, odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, odprawy i odszkodowania, których wypłata – zgodnie z obowiązującymi w spółce regulaminami lub umowami cywilnoprawnymi – następuje w późniejszym czasie. Dotychczasowe interpretacje m.in. Sądu Najwyższego (NSA z 18.03.2016 r., II FSK 41/14, i WSA w Warszawie z 18.09.2013 r., III SA/Wa 811/13) oraz Krajowej Izby Skarbowej (KIS z 19.05.2019 r., 0114 KDIP32.4011.162.2019.2.JG1) wskazywały, że oświadczenia, które zostały złożone przez pracownika bądź zleceniobiorcę pozostają ważne także po rozwiązaniu umowy, o ile były pracownik lub zleceniobiorca nie złoży wycofa złożonych dokumentów.

O jakie dokumenty chodzi oraz jaki mają wpływ na wypłacaną wysokość wynagrodzeń? Poniżej przedstawiamy przykłady:

Każdy ze złożonych wniosków oraz każde ze złożonych oświadczeń nie pozostają bez wpływu na wysokość skalkulowanej zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanego wynagrodzenia. Przytoczone wyroki Sądu oraz interpretacji KIS opierały się na odniesieniu do literalnego przepisu Ustawy o PDOF (art 32 Ustawy) wskazując, że 

cyt.” Ustawodawca nie użył pojęcia „pracownik”, tylko „podatnik”. Bez znaczenia jest zatem, czy wynagrodzenie jest wypłacane w trakcie trwania stosunku pracy, czy też po jego ustaniu. (…) Istotne jest, aby w chwili wypłaty wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy nadał były spełnione warunki, od których ustawodawca uzależnia prawo do zmniejszenia zaliczki na PIT. Jeżeli nie doszło do zmiany stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia określonego w art. 32 ust. 3 updof, to sam fakt ustania stosunku pracy powodujący, że strony tego stosunku przestają być dla siebie „pracownikiem” i „zakładem pracy”, nie oznacza, że płatnik traci uprawnienie do pomniejszenia zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek od wypłaconego wynagrodzenia za ostatni miesiąc obowiązującej umowy o pracę. Płatnik nadał wypłaca wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy, a więc jako zakład pracy, jeżeli podatnik, którym jest były pracownik, nie powiadomił o zmianach stanu faktycznego wynikającego ze złożonego oświadczenia. A zatem, skoro od ustania stosunku pracy do dnia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego stan faktyczny wynikający ze złożonych oświadczeń PIT-2 nie uległ zmianie, wnioskodawca powinien zmniejszyć obliczoną zaliczkę na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.”

INTERPRETACJA KRAJOWEJ IZBY SKARBOWEJ Z DNIA 18 MAJA 2022R.

Wnioskodawca pytał, czy jeżeli pracownik lub zleceniobiorca do dnia wypłaty nie odwoła albo nie zmieni ww. oświadczeń, złożonych w trakcie zatrudnienia, płatnik ma obowiązek je uwzględniać przy poborze zaliczki na PIT od wynagrodzeń wypłacanych po ustaniu stosunku pracy lub umowy o współpracę z tą osobą, a kwalifikowanych do źródła przychód ze stosunku pracy lub z umowy zlecenia?

W interpretacji z 18.05.2022 r. Krajowa Izba Skarbowa stwierdziła, że wszystkie oświadczenia, o których mowa we wniosku, są ważne tylko w czasie trwania zatrudnienia. Z chwilą ustania umowy o pracę czy umowy cywilno-prawnej automatycznie tracą one ważność. Tym samym (…), przekazując wypłaty po dniu rozwiązania umowy o pracę (i ustania stosunku pracy) lub rozwiązania umowy cywilno-prawnej, pobierając zaliczkę na podatek dochodowy, nie są Państwo zobowiązani uwzględniać oświadczeń złożonych przez pracownika/zleceniobiorcę w trakcie trwania umowy o pracę/umowy zlecenia.

Przypominamy także, że nie jest to pierwsza interpretacja wskazująca na fakt, iż oświadczenia złożone w trakcie trwania stosunku pracy lub umowy zlecenia są ważne do momentu ustania tego stosunku pracy lub zakończenia współpracy w ramach umowy zlecenia. Q&A przewodniku podatnika traktuje m.in. na temat oświadczenia PIT-2:

Czy jeżeli zrezygnuję z pracy u danego pracodawcy, u którego miałem złożony PIT-2, a wynagrodzenie będzie wypłacane „z dołu”, czyli po ustaniu stosunku pracy, to czy były pracodawca zastosuje mi kwotę zmniejszającą?
odp.: Ponieważ wszystkie oświadczenia wygasają po rozwiązaniu stosunku pracy, przy wypłacie wynagrodzenia po zakończeniu umowy pracodawca nie będzie stosował kwoty zmniejszającej podatek.

Żródło: https://www.gov.pl/web/polski-lad/przewodnik-dla-podatnika-i-pracodawcy

Dodaj komentarz