SKŁADKI SPOŁECZNE 2025 – PROGNOZA

You are currently viewing SKŁADKI SPOŁECZNE 2025 – PROGNOZA

Z przyjętych przez Rząd założeń budżetu Państwa na rok 2025 wynika, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto wyniesie w przyszłym roku 8.379,50 PLN. Przedstawiamy szacunkowe kwoty składek społecznych osób, które opłacają tzw. “pełny ZUS”. Dla tej grupy osób prowadzących działalność gospodarczą podstawą składek społecznych jest kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

PODSTAWA SKŁADEK SPOŁECZNYCH W WYSOKOŚCI 30% MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie Prawa Przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności opłacać będą składki społeczne w roku 2025 od kwoty zadeklarowanej, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w gospodarce, które na dzień przygotowania zestawienia nie jest jeszcze ustalone.

PODSTAWA SKŁADEK SPOŁECZNYCH W WYSOKOŚCI 60% PROGNOZOWANEGO PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA

Opłacanie składek społecznych od zadeklarowanej podstawy, nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dotyczy:

 1. Osób, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, które nie posiadają prawa do opłacania składek od podstawy wynoszącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
 2. Twórców i artystów,
 3. Osób,, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej
  w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 4. Wspólników jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 5. Akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej,
 6. Komplementariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej,
 7. Osób, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

a także osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z ulgi na start.

Przeciętne prognozowane wynagrodzenie na rok 2025 zostało ustalone w kwocie 8.379,50 PLN, co oznacza, że składki na ubezpieczenia społeczne tej grupy przedsiębiorców nie będą mogły być niższe od kwot:

 • 981,41 PLN na ubezpieczenie społeczne (tj. 19,52% podstawy składek)
 • 402,22 PLN na ubezpieczenia rentowe (tj. 8% podstawy składek)
 • 123,18 PLN na ubezpieczenie chorobowe (tj. 2,45% podstawy składek)

Są to oczywiście kwoty prognozowane, które mogą ulec zmianie jeszcze przed rozpoczęciem 2025r. Przed rokiem, zgodnie z założeniami projektu budżetu państwa zakładano, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie wyniesie 7.794,00 PLN a w ostateczności rząd przyjął kwotę 7.824,00 PLN.

Dodaj komentarz