ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH UPRAWNIEŃ RODZICÓW

You are currently viewing ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH UPRAWNIEŃ RODZICÓW

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2023r. określa treść wniosków związanych z uprawnieniami rodzicielskimi (gł. dotyczące urlopu rodzicielskiego) a także dokumenty, które do tych wniosków są dołączane.

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW ZWIĄZANYCH Z RODZICIELSTWEM ORAZ DOKUMENTÓW DOŁĄCZANYCH DO TYCH WNIOSKÓW

Rozporządzenie, które weszło w życie z dniem 18 maja 2023r. określa:

 1. Treść wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub jego części, urlopu rodzicielskiego lub jego części i urlopu ojcowskiego lub jego części;
 2. Dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w pkt 1;
 3. Treść wniosku w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego i części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego;
 4. Dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w pkt 3;
 5. Treść wniosku o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu;
 6. Treść wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego lub jego części;
 7. Dokumenty dołączane do wniosku, o którym mowa w pkt 6;
 8. Treść wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego;
 9. Dokumenty dołączane do wniosku, o którym mowa w pkt 8.

WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU RODZICIELSKIEGO

Rozporządzenie określa między innymi treść wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego, udzielanego na podstawie art. 182(1)d § 1 Kodeksu pracy, który powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko pracownika;
 2. Wskazanie okresu dotychczas wykorzystanego urlopu rodzicielskiego lub zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego oraz liczby wykorzystanych części urlopu rodzicielskiego lub liczby wniosków o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego;
 3. Wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop rodzicielski lub jego część.

Do wniosku dołącza się:
1) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie dziecka (dzieci), wydany przez uprawniony organ dokonujący rejestracji urodzenia w danym kraju, albo kopie tych dokumentów;
2) oświadczenie pracownika o braku zamiaru korzystania z urlopu rodzicielskiego albo z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego przez drugiego z rodziców dziecka przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać z urlopu rodzicielskiego albo z zasiłku za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w okresie objętym wnioskiem;
3) kopię zaświadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 oraz z 2022 r. poz. 2140), w przypadku gdy wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego lub jego części dotyczy urlopu rodzicielskiego w wymiarze, o którym mowa w art. 1821a § 2 Kodeksu pracy.

Przypominamy, że wnioski dotyczące uprawnień rodzicielskich możecie pobrać z zasobów naszej strony. Wzór wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego znajduje się pod adresem:
 

Dodaj komentarz