PRACA W UPAŁY – OBOWIĄZKI PRACODAWCY

You are currently viewing PRACA W UPAŁY – OBOWIĄZKI PRACODAWCY

W dniu dzisiejszym zajmiemy się tematem związanym z obowiązkami pracodawcy względem pracowników zatrudnianym w okresach wysokich temperatur powietrza.

PRZEPISY BHP – WARUNKI NORMALNE/TYPOWE

Zgodnie z  § 112 Rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w typowych, normalnych warunkach pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom wodę zdatną do picia. Usytuowanie miejsca jej czerpania powinno się znajdować nie dalej niż 75 m od stanowisk pracy. Jednocześnie  § 113 ust. 1 i 2 ogólnych przepisów BHP wskazuje, że czerpanie wody powinno odbywać się tylko z zaworów czerpalnych, tj. kranów.

Co oznacza sformułowanie “woda zdatna do picia”? Pod tym pojęciem rozumiemy wodę przebadaną pod względem higieniczno-sanitarnym, nadającą się do spożywania przez ludzi. O tym czy woda nadaje się do spożywania decyduje Państwowa inspekcja Sanitarna. W przypadku gdy z woda z wodociągów nie jest zdatna do picie – pracodawca powinien dostarczyć pracownikom inne napoje, których rodzaj oraz ilość uwarunkowana jest rodzajem wykonywaniem pracy a także potrzebami fizjologicznymi.

PRZEPISY BHP – WARUNKI SZCZEGÓLNE

Zasady dotyczące zatrudnienia pracowników w szczególnie uciążliwych warunkach pracy zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Według przywołanego rozporządzenia Rady Ministrów obowiązkiem pracodawcy w przypadku pracy w upale jest bezpłatne dostarczenie pracownikom zimnych napojów w ilości, która zaspakaja potrzeby pracownika. Jeżeli praca wykonywana jest w szczególnie ciężkich warunkach, pracownikowi poza wodą pracodawca powinien dostarczyć również napoje wzbogacone o sole mineralne i witaminy. Do prac w szczególnie ciężkich warunkach zaliczają się te wykonywane na otwartej przestrzeni, przy temperaturze ponad 25°C oraz te wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, przy temperaturze ponad 28°C.

CZY PRACODAWCA MA OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU BIUROWYM?

Żaden z przepisów prawa (Kodeks Pracy, rozporządzenie w sprawie BHP) nie nakładają na pracodawcę obowiązku zapewnienia klimatyzacji. Należy jednak pamiętać, że minimalną temperaturą, jaka powinna być w pomieszczeniu biurowym jest 18°C . Przepisy nie mówią o tym, jaka powinna być temperatura maksymalna, ale najlepsze warunki do funkcjonowania dla człowieka to temperatura około 20°C. W związku z tym pracodawca może rozważyć zainstalowanie klimatyzacji, zwłaszcza że jest to standardem w nowoczesnych budynkach. Zapewnienie optymalnej temperatury przestrzeni pracy jest jednym z elementów zwiększających produktywność pracowników. Należy jednak pamiętać, że nie jest to obowiązek pracodawcy a decyzja o wyposażeniu biura w urządzenia klimatyzacyjne jest przez niego podejmowana autonomicznie.

PRACA PODCZAS UPAŁÓW – KARY GRZYWNY

W sytuacji sporu czy nie nastąpiło przekroczenie dozwolonych wysokości temperatur obowiązek dowodowy ciąży na pracodawcy. Wynika to z faktu, iż to pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków pracy, które będą zgodne z przepisami BHP. Oznacza to, że obowiązek zapewnienia pracownikom napojów powinien być realizowany z urzędu, a nie na wniosek pracownika. Jeżeli inspektor pracy stwierdzi niespełnienie tego obowiązku, wówczas pracodawca może się spodziewać kary grzywny.

“Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.” (art. 283 Kodeksu Pracy)

SZCZEGÓLNA OCHRONA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH ORAZ KOBIET

Młodocianym, w rozumieniu Kodeksu Pracy, jest osoba, która ukończyła 15 lat a nie przekroczyła 18 lat.

Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych przy
pracach:

  • w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30°C, a wilgotność względna powietrza przekracza 65%, a także w warunkach bezpośredniego oddziaływania otwartego źródła promieniowania, np.: obsługa suszarni, wytapianie, rozlewanie i odlewanie metali lub ich stopów, obsługa pieców do termicznej obsługi cieplnej, bezpośrednia obsługa pieców piekarniczych;
  • w temperaturze powietrza niższej niż 14°C, również przy wilgotności względnej wyższej niż 65%, np.: prace w chłodniach, przechowalniach produktów żywnościowych, zamrażalniach, również prace w warunkach narażających na stałe przemakanie odzieży, powodujące naruszenie bilansu cieplnego u młodych pracowników;
  • w środowisku o dużych wahaniach parametrów mikroklimatu, szczególnie przy występowaniu nagłych zmian temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15°C, przy braku możliwości stosowania co najmniej 15-minutowej adaptacji w pomieszczeniach o temperaturze pośredniej.

Kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią
nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Do tych prac zaliczamy m.in.:

  • prace wykonywane w mikroklimacie gorącym w warunkach, w których wskaźnik PMV jest większy od 1,0;
  • prace wykonywane w mikroklimacie zimnym w warunkach, w których wskaźnik PMV jest mniejszy od −1,0;
  • prace wykonywane w środowisku o dużych wahaniach parametrów mikroklimatu, szczególnie przy występowaniu nagłych zmian temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15°C, przy braku możliwości stosowania co najmniej 15-minutowej adaptacji w pomieszczeniu o temperaturze pośredniej.

PMV jest wskaźnikiem, który przewiduje średnią ocenę dużej grupy osób określających swoje wrażenia cieplne w siedmiostopniowej skali ocen od –3 (zimno) do +3 (gorąco).

 

Dodaj komentarz