PPK – AUTOMATYCZNY ZAPIS W 2023

You are currently viewing PPK – AUTOMATYCZNY ZAPIS W 2023

Pierwszy “autozapis” do programu PPK nastąpi w 2023r. Jakie obowiązki spoczywają na płatnikach oraz kogo obejmie “autozapis” do PPK? Przedstawiamy najważniejsze informacje związane z tym tematem.

TERMIN WAŻNOŚCI DEKLARACJI O REZYGNACJI Z PPK

Osoba zatrudniona, która złożyła podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przed zawarciem w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK będzie objęta tzw. “autozapisem” do PPK. Wynika to z art. 23 ust. 5-9 “Ustawy o PPK”. Automatyczne zapisanie do PPK dotyczy zarówno uczestników PPK, którzy składając deklarację o rezygnacji zaprzestali finansowania wpłat do PPK oraz osób zatrudnionych, które nigdy nie zostały uczestnikami PPK. 

Wynika to z art. 16 ust. 1 “Ustawy o PPK”. Zgodnie z tym przepisem podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, o ile osoba ta przed upływem terminu na zawarcie w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK nie zadeklaruje temu podmiotowi niedokonywanie wpłat do PPK albo przestanie być w stosunku do niego osobą zatrudnioną.

TERMIN PIERWSZEGO AUTOMATYCZNEGO ZAPISANIA DO PPK

Raz złożona deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat jest skuteczna do ostatniego dnia lutego roku, w którym ma miejsce tzw. “autozapis”, chyba, że uczestnik PPK (albo osoba zatrudniona niebędąca uczestnikiem PPK) wcześniej złoży wniosek o dokonywanie wpłat do PPK, a tym samym „wycofa” się ze złożonej wcześniej deklaracji o rezygnacji. 

Termin ponownego autozapisu jest taki sam dla wszystkich podmiotów zatrudniających, niezależnie od tego, kiedy miało u nich miejsce wdrożenie PPK. Dotychczas złożone deklaracje rezygnacji z PPK ważne są do końca lutego 2023r.

Po tym terminie na mocy przepisów art. 23 “Ustawy o PPK” podmiot zatrudniający będzie zobligowany do:

  • zapisania do programu wszystkich osób, które wcześniej złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywaniu wpłat do PPK a następnie naliczania, pobierania i dokonywania wpłat do PPK za te osoby (do 31.03.2023r.)
  • wznowienia wpłat do PPK za uczestników programu, którzy złożyli wcześniej deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, chyba, że osoba zatrudniona/uczestnik PPK ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji (od 01.04.2023r.).

Termin ponownego autozapisu jest taki sam dla wszystkich podmiotów zatrudniających, niezależnie od tego, kiedy miało u nich miejsce wdrożenie PPK.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – DO 28.02.2023R.

Ustawodawca zadbał o to by tzw. “autozapis” do PPK nie był zaskoczeniem dla pracowników (osób zatrudnionych). Podmiot zatrudniający zobligowany jest do poinformowania wszystkich osób, które złożyły deklarację o rezygnacji z PPK w terminie do końca lutego 2023r. Wyjątkiem są osoby, które przed dniem 1 kwietnia 2023r. ukończą 70. rok życia. Osoby takie nie uczestniczą w programie PPK, dlatego pracodawcy nie są zobligowani do informowania ich o tzw. “autozapisie”.

Ustawa o PPK nie określa sposobu, w który pracodawca powinien wywiązać się z nałożonego na niego obowiązku informacyjnego. Należy mieć jednak na uwadze, by zrobić to w takiej formie, aby w razie sporu mógł udowodnić, że faktycznie wywiązał się z obowiązku, jaki nakłada na niego ustawa o PPK.

TERMIN ZŁOŻENIA PONOWNEJ DEKLARACJI O REZYGNACJI Z PPK

W związku z tym, że deklaracja rezygnacji z PPK ważna jest do końca lutego 2023r. – ponowną deklarację z dokonywania wpłat do PPK można złożyć najwcześniej 1 marca 2023r. Formularz deklarcji rezygnacji z PPK dostępny jest w naszych zasobach pod adresem:

DEKLARACJA REZYGNACJI Z WPŁAT DO PPK

Podsumowując przedstawiamy najważniejsze terminy związane z tzw. “autozapisem” do PPK:

Do końca lutego 2023r. podmiot zatrudniający zobowiązany jest do poinformowania o “autozapisie” osób, które złożyły deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Biorąc pod uwagę możliwość potwierdzenia, że podmiot zatrudniający wywiązał się z obowiązku informacyjnego, należy zadbać o właściwą formę realizacji tego obowiązku dla celów dowodowych.

W marcu 2023r. powinny zostać podpisane w imieniu pracowników umowy o prowadzenie PPK a następnie naliczanie i pobieranie składek od wypłacanych wynagrodzeń. Dotyczy to oczywiście pracowników, którzy nie złożyli podmiotowi zatrudniającemu ponownych deklaracji o rezygnacji z PPK.

Do 17 kwietnia 2023r. podmiot zatrudniający powinien dokonać wpłat naliczonych i pobranych składek PPK w marcu na konto wybranej instytucji finansowej, z którą podpisał umowę o zarządzenie PPK.

Dodaj komentarz