PŁACA MINIMALNA 2025

You are currently viewing PŁACA MINIMALNA 2025

Płaca minimalna w 2025r. powinna uwzględniać założenia unijnej dyrektywy (2022/2041/UE). Obecnie, w Radzie Dialogu Społecznego trwają negocjacje w sprawie wysokości przyszłorocznej płacy minimalnej.

ZAŁOŻENIA DYREKTYWY

Dyrektywa UE zakłada, że państwa członkowskie przyjmują środki niezbędne do wykonania obowiązków w niej zawartych do dnia 15 listopada 2024 roku. W związku z tym także Polska jest zobowiązana do wdrożenia dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE, w powyższym terminie.

Dyrektywa obejmuje m.in. zapis stanowiący o konieczności poprawy warunków życia i pracy w Unii, a w szczególności adekwatności wynagrodzeń minimalnych pracowników w celu przyczynienia się do pozytywnej konwergencji społecznej oraz zmniejszenia nierówności płacowych.

Dyrektywa ustanawia ramy dotyczące:

  • adekwatności ustawowych wynagrodzeń minimalnych, aby zapewnić godne warunki życia i pracy;
  • promowania rokowań zbiorowych mających na celu ustalanie wynagrodzeń;
  • zwiększenia skutecznego dostępu pracowników do praw do ochrony w postaci wynagrodzenia minimalnego w przypadkach przewidzianych w prawie krajowym lub umowach zbiorowych.

RÓŻNICE MIĘDZY WIZJĄ ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW A ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

Ustalenie wynagrodzenia minimalnego według nowych zasad, zgodnych z przygotowanym projektem ustawy dostosowującej proces do prawa unijnego, kwota wynagrodzenia minimalnego wyniosłaby ok. 4950 PLN.

Dyrektywa Unijna zakłada, że wysokość wynagrodzenia minimalnego stanowić będzie 60% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w poszczególnych krajach.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej składa Radzie Ministrów propozycję płacy minimalnej. Rada ustosunkowuje się do niej i jeśli propozycja zostaje przyjęta, konsultuje ją Rada Dialogu Społecznego, w której zasiadają przedstawiciele rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców.
Rada Dialogu Społecznego w terminie do 15 lipca przedstawia Radzie Ministrów swoją propozycję. Jeśli tego nie zrobi, to rząd do 15 września sam ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia. Nie może ono być jednak niższe od pierwszej propozycji przyjętej przez Radę Ministrów.

W bieżącym tygodniu Minister Rodziny i Polityki Społecznej poinformowała, że “zaproponuje, aby minimalne wynagrodzenie wynosiło 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia”. Taka propozycja oznaczałaby, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w przyszłym roku z 4.300,00 PLN doł do 5.150,00 PLN miesięcznie, co wywołało szok po stronie pracodawców. Spełnienie jej zapowiedzi oznaczałoby, że minimalna pensja w Polsce będzie znacznie wyższa, niż wymaga tego unijna dyrektywa, a nawet wyższa niż postulują związki zawodowe.

O przebiegu prac nad ustaleniem wysokości płacy minimalnej będziemy informować na bieżąco.

Dodaj komentarz