ODWOŁANIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO – 1 LIPCA 2023R.

You are currently viewing ODWOŁANIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO – 1 LIPCA 2023R.

Na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023r. odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego nastąpi z dniem 1 lipca 2023r.

OBOWIĄZEK PRZEPROWADZANIA STANOWISKOWYCH BADAŃ LEKARSKICH

Tzw. specustawa “covidowa” zawiesiła obowiązki w zakresie wykonywania okresowych badań lekarskich. Wraz z momentem odwołania stanu zagrożenia epidemicznego wróci obowiązek przeprowadzania badań lekarskich wstępnych na stanowiskach administracyjno-biurowych natomiast zaległe badania okresowe niezależnie od stanowiska, na którym zatrudniony jest pracownik będą musiały być przeprowadzone w terminie 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

OBOWIĄZEK PRZEPROWADZANIA SZKOLEŃ BHP

Z momentem odwołania stanu zagrożenia epidemicznego rozpocznie się bieg 60 dni na przeprowadzenie zaległych szkoleń okresowych BHP. Specustawa wydłużyła bowiem termin na przeprowadzenie szkolenia okresowego do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Przypominamy także, że trwają prace nad Ustawą o świadczeniu wspierającym, która zawierać ma wydłużenie tego terminu do 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego:

Druk nr 3130 – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

PRZYWRÓCENIE FIKCJI DORĘCZEŃ

Zgodnie ze specustawą covidową nieodebranych pism, których termin odbioru określony w awizie przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów. Zawieszenie to powodowało poważne trudności, szczególnie w zakresie skutecznego doręczenia oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę w przypadkach “porzucenia pracy”.  W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego zawieszenie to przestanie obowiązywać. Oznacza to, że powróci fikcja doręczenia, co powinno znacznie ułatwić skuteczne doręczanie pism pracownikom.

ODWOŁANIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO A ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

Przypominamy, że obecnie, na podstawie specustawy covidowej, do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego przedłużone są m.in.:

  • ważność zezwoleń na pracę (których ostatni dzień ważności przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii),
  • dopuszczalny okres pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (obejmującego okres pracy, którego koniec przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii),
  • ważność wiz krajowych i zezwoleń na pobyt czasowy (których ostatni dzień okresu ważności przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii),
  • legalny pobyt cudzoziemców przebywających w Polsce w dniu 14 marca 2020 r. m.in. na podstawie wizy Schengen, w ramach ruchu bezwizowego, na podstawie wizy długoterminowej,
  • terminy składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, o przedłużenie wizy oraz pobytu w ramach ruchu bezwizowego (wypadające w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii), do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,
  • ważność kart pobytu (których okres ważności upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii)

Wraz z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego konieczne jest podjęcie kroków, aby po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego pobyt i praca cudzoziemców były nadal legalne.

Źródło:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (sejm.gov.pl)

Dodaj komentarz