OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC UCZESTNIKÓW PPK

You are currently viewing OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC UCZESTNIKÓW PPK

Jak już informowaliśmy na naszym blogu – pierwszy  tzw. “autozapis” do programu PPK nastąpi w 2023r. W dniu dzisiejszym przypominamy o obowiązku informacyjnym wobec uczestników PPK wynikającym z art. 23 ust. 5 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.).

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC UCZESTNIKÓW PPK

Podmiot zatrudniający zobligowany jest do poinformowania wszystkich osób, które złożyły deklarację o rezygnacji z PPK w terminie do końca lutego 2023r. Wyjątkiem są osoby, które przed dniem 1 kwietnia 2023r. ukończą 70. rok życia. Osoby takie nie uczestniczą w programie PPK, dlatego pracodawcy nie są zobligowani do informowania ich o tzw. “autozapisie”.

Ustawa o PPK nie określa sposobu, w który pracodawca powinien wywiązać się z nałożonego na niego obowiązku informacyjnego. Należy mieć jednak na uwadze, by zrobić to w takiej formie, aby w razie sporu mógł udowodnić, że faktycznie wywiązał się z obowiązku, jaki nakłada na niego ustawa o PPK. 

Wobec powyższego wydaje się, że zachowanie formy pisemnej jest najlepszym sposobem realizacji obowiązków przez podmiot zatrudniający. Przygotowaliśmy dla Państwa przykładowy wzór dokumentu informującego o wznowieniu odprowadzania składek PPK w imieniu uczestników.

TERMIN ZŁOŻENIA PONOWNEJ DEKLARACJI O REZYGNACJI Z PPK

Osoby zatrudnione, które nie chcą uczestniczyć w programie PPK mają w dalszym ciągu taką możliwość. W tym celu powinny one złożyć pracodawcy (tj. podmiotowi zatrudniającemu) deklarację rezygnacji z uczestnictwa w programie PPK. Należy przy tym pamiętać by oświadczenie takie zostało złożone nie wcześniej niż 1 marca 2023r. Formularz deklaracji rezygnacji z PPK dostępny jest w naszych zasobach pod adresem:

DEKLARACJA REZYGNACJI Z WPŁAT DO PPK

Przypominamy najważniejsze terminy związane z tzw. “autozapisem” do PPK:

Do końca lutego 2023r. podmiot zatrudniający zobowiązany jest do poinformowania o “autozapisie” osób, które złożyły deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Biorąc pod uwagę możliwość potwierdzenia, że podmiot zatrudniający wywiązał się z obowiązku informacyjnego, należy zadbać o właściwą formę realizacji tego obowiązku dla celów dowodowych.

W marcu 2023r. powinny zostać podpisane w imieniu pracowników umowy o prowadzenie PPK a następnie naliczanie i pobieranie składek od wypłacanych wynagrodzeń. Dotyczy to oczywiście pracowników, którzy nie złożyli podmiotowi zatrudniającemu ponownych deklaracji o rezygnacji z PPK.

Do 17 kwietnia 2023r. podmiot zatrudniający powinien dokonać wpłat naliczonych i pobranych składek PPK w marcu na konto wybranej instytucji finansowej, z którą podpisał umowę o zarządzenie PPK.

Dodaj komentarz