NOWY OBOWIĄZEK PRACODAWCÓW – BHP

You are currently viewing NOWY OBOWIĄZEK PRACODAWCÓW – BHP

Z dniem 29 czerwca 2024r. w wyniki nowelizacja art. 222 Kodeksu rozszerzony został wykaz czynników szkodliwych dla zdrowia o substancje reprotoksyczne.

SUBSTANCJE REPROTOKSYCZNE

Substancja reprotoksyczna to substancja lub mieszanina, która spełnia kryteria klasyfikacji jako czynnik działający szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A (istnieje związek określonego wpływu w oparciu o badania u ludzi) lub 1B (istnieje określony wpływ na zdrowie u ludzi w oparciu o np. badania na zwierzętach) systemu klasyfikacji i oznakowania substancji chemicznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE z dnia 16 grudnia 2008r. (nr 1272/2008).

Przykładami substancji reprotoksycznych są:

  • metale i/lub ich zwiazki (ołów, kadm, chrom, nikiel, rtęć, metylortęć),
  • związki boru (tritlenek diboru, kwas borowy, borany),
  • tlenek węgla,
  • niektóre pestycydy i biocydy,
  • ftalany,
  • rozpuszczalniki organiczne (np. etanol, 2-metoksyetanol, 2-etoksyetanol),
  • formamid,
  • n-metylopirolidon, n-etylopirolidon,
  • imidazol i jego pochodne (np. 4-metyloimidazol),
  • dimetyloformamid.

Pracownicy pracujący w kontakcie z substancjami reprotoksycznymi są zatrudnieni przede wszystkim przy produkcji i stosowaniu pescytydów, produkcji i przetwórstwie tworzyw sztucznych, w przemyśle gumowym, farmaceutycznym, metalurgicznym, kosmetycznym, w budownictwie, a także w placówkach ochrony zdrowia, warsztatach samochodowych.

NOWELIZACJA ART. 222 KODEKSU PRACY

Nowelizacja art. 222 Kodeksu Pracy rozszerzyła katalog czynników szkodliwych o substancje reprotoksyczne. W razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym pracodawca zobowiązany jest zastępować je mniej szkodliwymi dla zdrowia lub stosować inne dostępne środki ograniczające stopień jego narażenia przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Znowelizowana treść przepisów przedstawia się następująco:

§1 “W razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym, pracodawca zastępuje te substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne mniej szkodliwymi dla zdrowia lub stosuje inne dostępne środki ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.”

§2 “Pracodawca rejestruje wszystkie rodzaje prac w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym, określonymi w wykazie, o którym mowa w §3 a także prowadzi rejestr pracowników zatrudnionych przy tych pracach.”

Źródło:

Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (sejm.gov.pl)

Dodaj komentarz