MOŻLIWOŚĆ ODLICZENIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ 2023

You are currently viewing MOŻLIWOŚĆ ODLICZENIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ 2023

Począwszy od rozliczenia rocznego podatku za 2023r., osoby prowadzące działalność gospodarczą, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają możliwość skorzystania z ulgi poprzez obniżenie rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

ZASADY SKORZYSTANIA Z ULGI

Na mocy obowiązujących przepisów osoba posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, która prowadzi pozarolniczą działalność albo działalność gospodarczą w okresie ulgi na start i jest objęta obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego jedynie z tego tytułu oraz dodatkowo rozlicza uzyskiwany przez siebie przychód z zastosowaniem formy opodatkowania, jaką jest skala podatkowa, opłaca:

  • miesięczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne  w wysokości nieprzekraczające kwoty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych należnej za miesiąc, za który jest opłacana składka, począwszy od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym została zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności;
  • roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne – w wysokości nieprzekraczające kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok kalendarzowy, jeżeli była w tym okresie zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności przez co najmniej jeden miesiąc.

Osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność lub korzysta z ulgi na start i ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, może skorzystać z ulgi polegającej na obniżeniu składki rocznej za rok 2023 do wysokości kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli spełnia łącznie następujące warunki:

a.) prowadzi działalność pozarolniczą (gospodarczą),

b.) posiada wyłącznie tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, którym jest prowadzenie działalności pozarolniczej albo prowadzenie działalności gospodarczej w okresie ulgi na start,

c.) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych wyłącznie z zastosowaniem skali podatkowej,

d.) ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przez co najmniej jeden miesiąc w roku kalendarzowym.

Przesłanki wskazane w pkt “b-c” powinny być spełnione dla każdego miesiąca roku kalendarzowego, natomiast przesłanka wskazana w pkt “d” – dla przynajmniej jednego miesiąca.

Jeżeli dana osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności prowadziła działalność tylko przez część roku, musi spełnić przesłanki z pkt “b-c” w okresie, kiedy była zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu, o którym mowa w pkt “b”.

Ponadto osoba ubezpieczona może obniżyć roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości podatku należnego, jeżeli spełniała warunki do zastosowania takiej ulgi w ujęciu miesięcznym, przynajmniej w odniesieniu do jednego miesiąca danego roku składkowego.

Źródło:

Osoby z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą pozarolniczą działalność, mają prawo obniżyć roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości należnego podatku – ZUS

Dodaj komentarz