LEGALIZACJA POBYTU OBCOKRAJOWCA PO 24 SIERPNIA 2023R.

You are currently viewing LEGALIZACJA POBYTU OBCOKRAJOWCA PO 24 SIERPNIA 2023R.

Cudzoziemcy korzystający z uchylanych rozwiązań prawnych związanych z pandemią COVID-19, powinni zadbać o swój dalszy legalny pobyt w Polsce lub w odpowiednim czasie powrócić do swojego kraju pochodzenia. Osoby, które chcą pozostać w Polsce w okresie od dnia 24 sierpnia 2023r. zobligowane są do odpowiednio wcześniejszego złożenia wniosków o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy lub karty pobytu stałego.

PRZEPISY USTAWY Z DNIA 2 MARCA 2020R. DOTYCZĄCE LEGALNOŚCI POBYTU CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) mają za zadanie zabezpieczyć legalność pobytu cudzoziemców na terytorium Polski w warunkach ograniczeń w życiu społecznym spowodowanych koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19.

Przepisy obejmują przedłużenie z mocy prawa, do 30-go dnia następującego po dniu odwołania ostatniego ze stanów zagrożenia epidemicznego lub epidemii:

  • okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz kart pobytu upływających w okresie od dnia14 marca 2020 r. (w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii),

  • okresów pobytu i okresów ważności wiz krajowych w przypadkach, gdy ostatni dzień okresu pobytu na podstawie takich wiz wypadałby w okresie od dnia 14 marca 2020 r. (w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii);

  • terminów na złożenie wniosków o udzielenie zezwolenia pobytowego, przedłużenie wizy lub przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, czyli:

a) o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,

b) o udzielenie zezwolenia na pobyt stały,

c) o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

d) o przedłużenie wizy krajowej lub wizy Schengen,

e) o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego.

Dotyczy to także uznania pobytu cudzoziemców na terytorium Polski za legalny z mocy prawa, w sytuacji gdy w dniu 14 marca 2020 r. przebywali w Polsce na podstawie krótkoterminowych tytułów pobytowych, tj.:

a) w ramach ruchu bezwizowego,

b) na podstawie wiz Schengen, niezależnie od państwa wydającego,

c) na podstawie wiz długoterminowych lub dokumentów pobytowych wydanych przez inne państwa obszaru Schengen,

d) na podstawie wiz długoterminowych lub dokumentów pobytowych wydanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, które nie są państwami obszaru Schengen (gdy zgodnie z prawem Unii Europejskiej takie wizy lub dokumenty uprawniają do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),

– od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z tych tytułów do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni.

UCHYLENIE PRZEPISÓW NASTĄPI Z DNIEM 24 SIERPNIA 2023R.

Uchylenie przepisów przewidujących powyższe rozwiązania nastąpi z dniem 24 sierpnia 2023 r. Tym samym wynikający z tych rozwiązań skutek przedłużenia określonych uprawnień, ważności dokumentów czy terminów na dokonanie czynności przez cudzoziemców, zakończy się z upływem ostatniego dnia, w którym będą obowiązywać poszczególne uchylane przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Źródło:

MOS – Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19 – zadbaj o legalizację pobytu (cudzoziemcy.gov.pl)

Dodaj komentarz