KWOTA WOLNA OD PODATKU WYŻSZA OD 60.000 PLN?

You are currently viewing KWOTA WOLNA OD PODATKU WYŻSZA OD 60.000 PLN?

W sejmie trwają prace legislacyjne nad projektem nowelizacji Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), które mają na celu podwyższenie kwoty wolnej od podatku do wysokości równej dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia, ale nie mniejszej niż 60.000 PLN.

Projekt nowelizacji ustawy o PIT przeszedł już I czytanie na posiedzeniu Sejmu. Obecnie trwają prace w Komisji Finansów Publicznych.

Obecna kwota wolna od podatku wynosi 30.000 PLN co oznacza, iż kwota zmniejszająca podatek dochodowy wynosi 3.600 PLN. Na podstawie art. 27 ust. 1c-1d ustawy o PIT wysokość kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w ust. 1, zwanej dalej „kwotą zmniejszającą podatek”, podlega weryfikacji przez Ministra Finansów. Obowiązkiem Ministra Finansów jest przedłożenie Radzie Ministrów w terminie do 15 września danego roku propozycji zmiany kwoty zmniejszającej podatek na rok następny, w przypadku gdy kwota minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych jest wyższa od 1/12 ilorazu kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej PIT.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU POSELSKIEGO NOWELIZACJI USTAWY O PIT

W dniu 9 maja 2024r. projekt nowelizacji Ustawy o PIT miał swoje pierwsze czytanie w Sejmie a następnie został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. Projekt dotyczy podniesienia kwoty wolnej od podatku dla wszystkich do wysokości równej dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale nie mniejszej niż 60.000 PLN.

Założenia projektu obejmują następujące zmiany w art. 27 Ustawy o PIT:

  • nowelizacja ust. 1 – poprzez usunięcie z jego treści wysokości kwoty zmniejszającej podatek w obecnej wysokości 3.600 PLN
  • uzupełnienie przepisów a ust. 1aa w brzmieniu “Wysokość kwoty zmniejszającej podatek o której mowa w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w ust. 1, zwanej dalej „kwotą zmniejszającą podatek”, wynosi 12% kwoty wynoszącej dwunastokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego w trybie przepisów art. 2 i art. 4 przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu, ale nie mniejszej niż 7 200 PLN”.

Wprowadzenie zmian, wg autorów projektu, spowoduje:

  • urealnienie kwoty wolnej od podatku,
  • zmniejszenie wysokości klina podatkowego,
  • podwyższenie płac netto większości obywateli,
  • ustalenie bardziej sprawiedliwych obciążeń podatkowych poprzez wyrównanie kwoty wolnej dla wszystkich.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że na jedną z interpelacji poselskich wiceminister finansów ocenił, że podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60.000 PLN wygenerowałoby koszt dla finansów publicznych rzędu 52,5 mln PLN. Ministerstwo finansów kilkukrotnie w wypowiedziach medialnych dawało do zrozumienia, że w 2025r. nie ma możliwości budżetowych do sfinansowania takiej podwyżki kwoty wolnej od podatku. 

Jaka przyszłość czeka poselski projekt nowelizacji ustawy o PIT? Będziemy bacznie przyglądać się pracom parlamentarnym.

Dodaj komentarz