WRACA TEMAT WYŻSZEJ KWOTY WOLNEJ OD PODATKU (60.000 PLN)

You are currently viewing WRACA TEMAT WYŻSZEJ KWOTY WOLNEJ OD PODATKU (60.000 PLN)

Wraca temat podwyższenia kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości 60.000 PLN. W dniu 7 lutego 2024r. projekt zmian został skierowany do pierwszego czytania sejmowego.

Przypominamy, że pierwszy projekt zmiany ustawy o PDOF nie był pozbawiony wad. Najpierw wnioskodawcy pomylili kwotę wolną od podatku z kwotą zmniejszającą podatek a wprowadzona przez nich autopoprawka, w wyniku błędnych sformułowań, wprowadziłaby nową stawkę podatku… 44%, która dotyczyłaby opodatkowania nadwyżki przychodu ponad wysokość progu podatkowego.

Zaznaczmy jednak, że brak procedowania jednego z głównych postulatów przedwyborczych nie wynikał z błędów merytorycznych projektu.

Przypominamy wpływ na kwotę otrzymywanego wynagrodzenia netto w sytuacji gdy nowelizacja ustawy o podatku dochodowym przejdzie pełny proces legislacyjny i będzie obowiązywać, z mocą wsteczną od 1 stycznia br.:

KWOTA WOLNA OD PODATKU 60000 PLN. KTO NA TYM ZYSKA?

Kwota wolna od podatku od początku 2022r. wynosi 30.000 PLN. Kwota zmniejszająca podatek to nic innego jak iloczyn kwoty wolnej od podatku oraz obowiązującej stawki podatkowej dla tego poziomu dochodów. Od lipca 2022r. wynosi ona 3600 PLN w ujęciu rocznym (12% z kwoty 30000 PLN). Miesięczna ulga podatkowa wynosi więc obecnie 300 PLN i jest wynikiem ilorazu kwoty zmniejszającej podatek oraz liczby miesięcy w roku (36000 PLN / 12 m-cy). Podniesienie kwoty wolnej od podatku spowoduje zwiększenie kwoty zmniejszającej podatek z 3.600 PLN rocznie do wysokości 7.200 PLN rocznie. Oznaczać to będzie wzrost ulgi podatkowej (miesięcznej) z 300 PLN do 600 PLN.

Przypomnijmy, że kwota wolna od podatku od osób fizycznych skierowana jest wyłącznie do podatników rozliczających przychody wykazywane na rozliczeniu rocznym z urzędem skarbowym – PIT-36 lub PIT-37, opodatkowanym według skali podatkowej (na zasadach ogólnych).  Kwota wolna od podatku nie dotyczy więc przychodów opodatkowanych liniowo (PIT-36L), ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28), z kapitałów pieniężnych (PIT-38), czy ze zbycia nieruchomości (PIT-39). 

Poniżej przedstawimy analizę planowanych zmian w zależności od kwoty otrzymywanego przez pracowników wynagrodzenia. Dla celów analizy przyjmiemy wynagrodzenie brutto z przedziału od 2121 PLN (minimalne wynagrodzenie w roku 2024 dla pracownika zatrudnionego w wymiarze 1/2 etatu) do 6079 PLN (najniższe wynagrodzenie brutto, dla którego możemy zastosować pełną kwotę ulgi podatkowej, wynoszącą 600 PLN). Na potrzeby analizy przyjmiemy, że wynagrodzenie dotyczy osoby powyżej 26rż, która otrzymuje wynagrodzenie z jednego źródła (tj. u jednego pracodawcy). Zmiany dla osób, korzystających z “ulgi dla młodych” pozostaną neutralne podatkowo w zakresie omawianego, przykładowego wynagrodzenia.

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI DO 31.12.2023:

 • 1.665,49 PLN

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z PLANOWANYM ZWIĘKSZENIEM KWOTY WOLNEJ OD PODATKU DO WYSOKOŚCI 60.000 PLN:

 • 1.665,49 PLN (tj. bez zmian)

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI DO 31.12.2023:

 • 2.501,39 PLN

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z PLANOWANYM ZWIĘKSZENIEM KWOTY WOLNEJ OD PODATKU DO WYSOKOŚCI 60.000 PLN:

 • 2.501,39 PLN (tj. bez zmian)

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI DO 31.12.2023:

 • 3.221,98 PLN

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z PLANOWANYM ZWIĘKSZENIEM KWOTY WOLNEJ OD PODATKU DO WYSOKOŚCI 60.000 PLN:

 • 3.330,98 PLN (tj. o 109 PLN więcej)

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI DO 31.12.2023:

 • 3.738,19 PLN

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z PLANOWANYM ZWIĘKSZENIEM KWOTY WOLNEJ OD PODATKU DO WYSOKOŚCI 60.000 PLN:

 • 3.926,19 PLN (tj. 188 PLN więcej niż obecnie)

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI DO 31.12.2023:

 • 4.078,81 PLN

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z PLANOWANYM ZWIĘKSZENIEM KWOTY WOLNEJ OD PODATKU DO WYSOKOŚCI 60.000 PLN:

 • 4.318,81 PLN (tj. 240 PLN więcej niż obecnie)

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI DO 31.12.2023:

 • 4.473,46 PLN

WYNAGRODZENIE NETTO OBLICZONE ZGODNIE Z PLANOWANYM ZWIĘKSZENIEM KWOTY WOLNEJ OD PODATKU DO WYSOKOŚCI 60.000 PLN:

 • 4.773,46 PLN (tj. 300 PLN więcej niż obecnie)

*Analiza wykonana przy założeniu standardowych kosztów uzyskania przychodu, ulgi podatkowej w pełnej wysokości, braku objęcia wynagrodzenia programem PPK.

WNIOSKI

Szacunki wskazują, że w 2024r. w Polsce co najmniej 25% pracowników otrzymywać będzie wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie minimalne. Jak widzimy – podwojenie kwoty wolnej od podatku nie będzie oznaczać równomiernego, nominalnego wzrostu wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy otrzymujący wynagrodzenie nie niższe niż 3193 PLN brutto nie płacą podatku dochodowego – zmiana kwoty wolnej od podatku będzie dla nich miała charakter neutralny. Zmiany nie wpłyną także na wysokość wynagrodzenia osób do 26rż., które obecnie do wysokości 85.528 PLN nie opłacają podatku rozliczanego na zasadach ogólnych. W pełni skorzystać ze zwiększonej ulgi podatkowej mają podatnicy, których zarobki rozpoczynać się będą od kwoty 6079 PLN brutto.

Źródło:

Projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dodaj komentarz