KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU 2022

You are currently viewing KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU 2022

Koszty uzyskania przychodu 2022. Jaka jest ich wysokość? Jakie są zasady zastosowania? Czy można zwolnić płatnika z ich stosowania przy kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych? Wyjaśniamy.

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU 2022

Koszty uzyskania przychodu stosowane przy kalkulacji zaliczki na podatek od wynagrodzenia z tytułu pracy są kosztami, które mają pracownikowi rekompensować wydatki związane z dojazdem do pracy. Podstawa opodatkowania przychodów, które uzyskuje pracownik w danym miesiącu pomniejszana jest o omawiane koszty w wyniku czego zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzana przez pracodawcę do Urzędu Skarbowego jest niższa.

WYSOKOŚĆ KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU

Wysokość kosztów uzyskania przychodu określona jest w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i zależy od tego, czy pracownik mieszka w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy czy nie, oraz od tego czy zatrudniony jest u jednego czy u kilku pracodawców. Kwota podstawowych kosztów uzyskania przychodu wynosi 250 PLN i jest stosowana obligatoryjnie przez pracodawcę podczas kalkulacji wynagrodzenia z umowy o pracę przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. Pracownik, który wykonuje swoje obowiązki służbowe poza miejscem zamieszkania może złożyć pracodawcy (płatnikowi zaliczki na podatek dochodowy) wniosek o zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu w kwocie 300 PLN. W stanie prawnym obowiązującym do końca 2021r. nie było możliwości rezygnacji przez pracownika ze stosowania kosztów uzyskania przychodu co w przypadku świadczenia pracy u więcej niż jednego pracodawcy często skutkowało niedopłatą podatku przy rozliczeniu rocznym PIT. Należy bowiem wspomnieć, że kwota kosztów uzyskania przychodu jest ograniczona w skali roku do kwoty 3000 PLN w przypadku pracownika wykonującego pracę w miejscowości zamieszkania (4500 PLN w przypadku wykonywania kilku umów jednocześnie) oraz 3600 PLN w przypadku pracownika wykonującego pracę w miejscowości znajdującej się poza miejscowością zamieszkania (5400 PLN w przypadku wykonywania kilku umów pod warunkiem, że pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę oraz nie dochodzi do zwrócenia mu wydatków za dojazd).

WNIOSEK O NIESTOSOWANIE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU

Polski Ład wprowadza możliwość  nie stosowania kosztów uzyskania przychodów w ogóle. Pracownik ma prawo złożyć pracodawcy pisemny wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu, a pracodawca nie będzie uwzględniać omawianych kosztów przy wyliczaniu zaliczki na podatek od osób fizycznych najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzyma wniosek. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 października o zmianie ustawy o podatku dochodowym wprowadzona została zmiana w zakresie art. 22 Ustawy o PDOF w następującej treści:

„Jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 lub miesięcznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1, płatnik pobiera zaliczki bez stosowania tego zwolnienia lub tych kosztów najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek.”,

Wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychody w brzmieniu nowelizacji Ustawy dotyczy pracowników, dla których zastosowanie mają koszty uzyskania przychodu w kwocie podstawowej. Rezygnacja z zastosowania kosztów uzyskania przychodu pozwoli części pracownikom na uniknięcie konieczności dopłaty podatku dochodowego w zeznaniu rocznym PIT.

Wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu możecie pobrać za darmo z bazy dokumentów na naszej stronie internetowej:

WNIOSEK O NIESTOSOWANIE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU

Źródło:

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Dodaj komentarz