KODEKS PRACY – ZMIANY 2022

You are currently viewing KODEKS PRACY – ZMIANY 2022

Kodeks Pracy – zmiany 2022. Trwają prace nad nowelizacją Kodeksu Pracy. W głównej mierze zmiany wynikają one z konieczności dostosowania przepisów do dyrektyw unijnych.

KODEKS PRACY – ZMIANY 2022r. (W ZAKRESIE WYPOWIADANIA UMÓW TERMINOWYCH)

W styczniu zapowiadaliśmy zmiany w zakresie udzielania urlopów macierzyńskich oraz rodzicielskich (czytaj: Urlop macierzyński 2022 / urlop rodzicielski 2022 (kadry-place.info)). Zmiany w tym zakresie miały obowiązywać od 2 sierpnia 2022r. Taki termin wdrożenia wynikał z konieczności dostosowania prawa polskiego do dyrektywy unijnej. Dzisiaj przedstawiamy planowane zmiany w zakresie wypowiadania umów terminowych.

Obecnie obowiązująca forma Kodeksu Pracy zawiera zapisy, które wg prawa unijnego dyskryminują osoby zatrudnione na podstawie umów na czas określony. Podstawowa różnica między tymi formami zatrudnienia obejmuje:

  • konieczność uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony przez pracodawcę (wypowiedzenie umowy na czas określony nie powoduje konieczności uzasadniania ze strony pracodawcy)
  • konieczność przeprowadzania konsultacji związkowej przy wypowiadaniu umów na czas nieokreślony (wypowiadanie umowy na czas określony nie powoduje konieczności dokonywania konsultacji z organizacją związkową)
  • możliwość żądania przywrócenia do pracy w przypadku gdy wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony było nieuzasadnione lub niezgodne z prawem (przy rozwiązaniu umowy terminowej nie mamy do czynienia z taką możliwością)

Komisja Europejska w przywołanych różnicach dostrzega nieuzasadnione nierówne traktowanie pracowników w zakresie wypowiadania umów o pracę zawartych na czas określony, dlatego Polska została zobligowana do dostosowania przepisów regulujących rozwiązywanie umów o pracę w zgodzie z wymaganiami unijnymi.

W związku z tym, że nowelizacja Kodeksu Pracy jest procedowana w II kwartale 2022r. należy się spodziewać, że wkrótce zmiany w zakresie wypowiadania umów terminowych wejdą w życie. W konsekwencji zmian pracodawca wypowiadający umowy terminowe zobowiązany będzie do wskazania przyczyn rozwiązania umów oraz do skonsultowania zamiaru wypowiedzenia umowy z reprezentującą pracownika organizacją związkową. Pracownik, którego łączyła z pracodawcą umowa zawarta na czas określony będzie mógł w sądzie kwestionować nie tylko kwestie formalne związane z rozwiązaniem umowy i żądać zapłaty odszkodowania, ale także uzyska możliwość podważenia zasadności decyzji pracodawcy wraz z ewentualną możliwością wnioskowania o przywrócenie do pracy na podstawie orzeczenia sądu.

Nowelizacja Ustawy Kodeks Pracy wprowadzi pakiet zmian wynikających z dyrektyw unijnych:

  1. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105),
  2. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79).

Dodaj komentarz