EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA OD 25.03.2024R.

You are currently viewing EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA OD 25.03.2024R.

Egzekucja w postępowaniach administracyjnych stosowanych przez urzędy skarbowe w toku prowadzonych postępowań od 25 marca 2024r. stanie się łatwiejsza z uwagi na zmianę ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

NOWA DEFINICJA WYNAGRODZENIA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przez “wynagrodzenie” dla celów postępowań egzekucyjnych rozumie się:

“wynagrodzenia oraz niewyłączone spod egzekucji inne świadczenia pieniężne związane z pracą lub funkcją wykonywaną przez zobowiązanego na podstawie stosunku pracy oraz innej podstawie, jeżeli z tego tytułu zobowiązany otrzymuje okresowe świadczenia pieniężne”

Od 25 marca 2024r. pojęcie “wynagrodzenia” będzie obejmowało także świadczenia pieniężne przysługujące z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wypłacane przez pracodawcę w okresie zatrudnienia, a także w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. 

Zmiana wyeliminuje konieczność dokonywania odrębnych zajęć egzekucyjnych wierzytelności ze stosunku pracy oraz świadczeń wypłacanych dłużnikowi przez pracodawcę. 

Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w Kodeksie pracy. Świadczenie pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wypłacane przez pracodawcę będzie podlegało egzekucji w zakresie określonym w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak wynika z art. 11 Ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw – do postępowań egzekucyjnych wszczętych i niezakończonych przed 25 marca 2024r. będą stosowane przepisy dotychczasowe.

Źródło:

D20230556.pdf (sejm.gov.pl)

 
 

Dodaj komentarz