DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA A ZUS

You are currently viewing DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA A ZUS

Trwają prace legislacyjne dotyczące Projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego. Zaproponowana została w nim zmiana dotycząca przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

REGULACJE DOTYCZĄCE BRAKU OSKŁADKOWANIA UMÓW

Działalność nierejestrowana jest formą działalności zarobkowej osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy ani wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jednym z warunków, który sprawia, że działalność ta nie jest uznawana za działalność gospodarczą, jest osiąganie miesięcznego przychodu na poziomie nieprzekraczającym 75% wynagrodzenia minimalnego. Obowiązek rejestracji firmy następuję w miesiącu, w którym zostanie przekroczony limit przychodu. Od momentu przekroczenia limitu przychodu osoba prowadząca działalność nieewidencjonowaną ma 7 dni na zarejestrowanie takiej działalności w CEIDG.

W obecnym stanie prawnym brakuje jasnych przepisów pozwalających na uniknięcie oskładkowania umów cywilnoprawnych zawieranych w ramach prowadzenia działalności nierejestrowanej.  Wynika to z faktu, iż osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie jest uznawana za przedsiębiorcę, zatem zgodnie z Kodeksem Cywilnym zawieranie umów o świadczenie usług stanowi zawarcie umowy zlecenie. Umowy takie podlegają zgłoszeniu do ZUS i odprowadzanie składek społecznych po stronie zleceniobiorcy oraz zleceniodawcy. Powyższe znajduje potwierdzenie w wydawanych przez ZUS interpretacjach indywidualnych.

W wykazie prac legislacyjnych pojawił się Projekt Ustawy, który zmierza do uregulowania przepisów pozwalających na uniknięcie składek społecznych w związku z zawieranymi umowami w ramach działalności nierejestrowanej.

„Celem proponowanych w projekcie rozwiązań jest zmniejszenie liczby zbędnych i nadmiernych wymogów regulacyjnych, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia kosztów przedsiębiorców. Rezultatem będą szybsze i sprawniejsze procedury administracyjne, co przełoży się również na efektywność pracy administracji publicznej. Przewiduje się, że podjęte działania będą stanowić pozytywny impuls dla przedsiębiorców znacząco wpływając na poprawę warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Dodaj komentarz