DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW POPRAWIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ PRACY

You are currently viewing DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW POPRAWIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ PRACY

Wnioski o dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo i higienę pracy płatnicy mogą składać do 18 maja 2023r.

W ramach konkursu każdy płatnik może uzyskać dofinansowanie stanowiące maksymalnie 80% wartości projektu, lecz nie wyższe niż 300.000 PLN.

WYMAGANIA DLA PŁATNIKÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE

Płatnik składek, który chce wziąć udział w konkursie na dofinansowanie projektu, którego celem ma być poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie musi spełniać następujące warunki:

 • brak zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne,
 • brak zalegania z opłacaniem podatków,
 • zakład pracy nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji,
 • zakład pracy nie znajduje się pod zarządem komisarycznym,
 • przeciwko zakładowi pracy nie jest prowadzone postępowanie układowe z wierzycielami.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą:

 • poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
 • zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Szczegóły dotyczące zasad udziału w konkursie a także określające zakres oraz formę dokumentacji, którą należy złożyć w ZUS znajdują się na stronach Instytucji:

Konkurs 2023.01 – Biuletyn Informacji Publicznej – Biuletyn Informacji Publicznej ZUS

Konkurs 2023.01 – ZUS

Dodaj komentarz