DIETY W PODRÓŻY KRAJOWEJ – PROJEKT ZMIAN 2022

You are currently viewing DIETY W PODRÓŻY KRAJOWEJ – PROJEKT ZMIAN 2022

Trwają prace legislacyjne w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej nad rozporządzeniem podwyższającym kwotę diety w czasie podróży służbowej krajowej do 38 PLN za dobę podróży (aktualnie – od 2013 roku – obowiązuje stawka 30 PLN za dobę). Ryczałt za nocleg a także ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej i limit zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu uzależnione są od wysokości diety, dlatego także zostaną zwiększone. Przypominamy, że kwoty wypłacanych diet a także ryczałtów zwolnienie są od podatku do wysokości kwot określonych w Rozporządzeniu. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został 11 maja 2022 r. opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego. Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw a więc najprawdopodobniej w drugiej połowie 2022 roku.

WYSOKOŚĆ DIET W PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

Obecnie wysokość diety przysługującej pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju wynosi 30 PLN. Kwota ta obowiązuje od 1 marca 2013 r. Kwota ta nie była więc aktualizowana od prawie 10 lat, dlatego celowe wydaje się dostosowanie jej wysokości do obecnych realiów.

W odpowiedzi na liczne wnioski pracowników oraz związków zawodowych Ministerstwo Pracy planuje podwyższyć stawkę diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju do kwoty 38 PLN (oznacza to wzrost o ok. o niecałe 30%). Projekt rozporządzenia w tej sprawie jest aktualnie w toku uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania. Istnieje więc możliwość, że w toku tych uzgodnień i konsultacji nowa kwota diety może jeszcze ulec zmianie.

Jak wskazuje Ministerstwo pracy, przy obliczeniu wysokości diety uwzględniono średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w latach 2013–2021, a także prognozowaną inflację na 2022 r.

RYCZAŁT ZA NOCLEG ORAZ KOSZTY DOJAZDU ŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

Zmiana stawki diety w podróży krajowej oznacza także zmiany w zakresie kwot ryczałtów za noclegi oraz pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji krajowej:

  • 20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wzrośnie do kwoty 7,60 PLN (obecnie 6 PLN),
  • ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety – wyniesie 57 PLN (obecnie 45 PLN),
  • zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 760 PLN (obecnie 600 PLN)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ A ZUS ORAZ PDOF

Istotne jest również to, że diety i inne należności z tytułu podróży służbowej (delegacji pracowniczej) są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i nie stanowią podstawy wymiaru składek ZUS – do wysokości określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 775 Kodeksu pracy.

Zgodnie z przywołanymi przepisami diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika wypłacane do wysokości określonej w Rozporządzeniu:

  1. Są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a Ustawy o PIT,
  2. Nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dodaj komentarz