CZY IMPREZA FIRMOWA STANOWI PRZYCHÓD PO STRONIE PRACOWNIKA?

You are currently viewing CZY IMPREZA FIRMOWA STANOWI PRZYCHÓD PO STRONIE PRACOWNIKA?

Czy w przypadku udziału w imprezie firmowej powstaje po stronie pracownika przychód podlegający opodatkowaniu oraz włączeniu do podstawy składek społecznych? Wyjaśniamy dzisiaj ten częsty dylemat księgowych.

Zdarza się często, że firmy organizują różnego rodzaju imprezy, w których biorą udział pracownicy a także członkowie ich rodzin. Do imprez tego typu zaliczyć można między innymi  festyny organizowane z okazji Dnia Dziecka czy też spotkania, których celem jest podkreślenie dobrych wyników firmy oraz zaakcentowanie jej sukcesów. Z reguły imprezy tego typu są elementem strategii firmy, której celem jest integracja pracowników pozwalająca na zwiększenie wydajności ich pracy oraz tworzenie właściwego wizerunku od strony społecznego zaangażowania.

KRYTERIA OCENY PRZYCHODU PO STRONIE PRACOWNIKA

Rozpatrywanie tematu przychodu po stronie pracownika należy rozpocząć od przytoczenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014r. (sygn. akt K 7/13), który wymienił kryteria spełniające definicję przychodu (korzyści). I tak – zgodnie z oceną Trybunału Konstytucyjnego aby świadczenie dla pracownika zostało uznane za jego przychód konieczne jest równoczesne spełnienie wymogów:

  • świadczenie jest dobrowolne i przekazywane za zgodą pracownika,
  • świadczenie jest pełnione w interesie pracownika i przynosi mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków, które musiałby ponieść,
  • korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnie konkretnemu pracownikowi 

W opinii Trybunału Konstytucyjnego kryteria powyższe nie są spełnione, jeśli pracodawca proponuje pracownikom udział w imprezie (niezależnie od miejsca jego organizacji), gdyż nie pojawia się korzyść po stronie pracownika, nawet w postaci zaoszczędzenia wydatku, który musiałby ponieść. Co więcej – świadczenia związane z organizacją imprezy firmowej kierowane są do wszystkich uczestników i trudno przypisać indywidualną korzyść konkretnemu pracownikowi.

Jak już wspomnieliśmy – organizacja takich imprez z reguły największe korzyści przynosi pracodawcy, gdyż ma na celu motywowanie pracowników do jak najlepszej pracy. Jej celem może być także kreowanie wizerunku firmy zapobiegając odejściu pracowników do innego pracodawcy.

Podsumowując – udział w imprezie firmowej nie stanowi dla pracownika przychodu ze stosunku pracy a więc świadczenie takie nie podlega wliczeniu do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

PODSTAWA SKŁADEK SPOŁECZNYCH A POJĘCIE PRZYCHODU

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z wyjątkiem:

  • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub za czas odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • zasiłków z ubezpieczeń społecznych,
  • składników przychodu określonych rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Świadczenie związane z uczestnictwem w imprezie firmowej nie stanowi przychodu w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc nie wpływa na kwotę podstawy składek społecznych naliczanych od wypłacanego wynagrodzenia.

Dodaj komentarz