CZAS PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

You are currently viewing CZAS PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Czas pracy osoby niepełnosprawnej uzależniony jest od stopnia niepełnosprawności ustalonego na orzeczeniu lekarskim.

Wymiar czasu pracy osób niepełnosprawnych znajduje swoje uregulowania w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573).

CZAS PRACY A STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zgodnie z artykułem 15 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – czas pracy osoby posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (art. 15 ust. 1).

Ponadto – zgodnie z artykułem 15 ust. 2  czas pracy osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Ustawodawca wprowadził ponadto zakaz zatrudniania osób z niepełnosprawnością w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Zakaz ten nie jest uzależniony od stopnia niepełnosprawności pracownika (art. 15 ust. 3).

WYJĄTKI DOTYCZĄCE OGRANICZENIA CZASU PRACY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ustawodawca przewidział wyjątki od powyższych zakazów, znajdujące uregulowania w art. 16 Ustawy:

1. Przepisów art. 15 normy czasu pracy osób niepełnosprawnych, nie stosuje się:
1) do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
2) gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

 

Jeżeli więc pracownik niepełnosprawny posiada określoną artykułem 16 Ustawy zgodę lekarza na niestosowanie wobec niego szczególnych regulacji dotyczących czasu pracy osób niepełnosprawnych pracodawca może zlecać mu pracę według kodeksowych norm czasu, tj. w wymiarze 8 godzin na dobę w przeciętnie 40 godzinnym pięciodniowym tygodniu pracy. Stosowanie standardowych norm kodeksowych dotyczy także sytuacji, w których osoba niepełnosprawna, zatrudniona jest przy pilnowaniu. Można zatem stosować do nich ogólne zasady dotyczące czasu pracy, tak jak w przypadku pracowników, którzy nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Dodaj komentarz