SKŁADKA ZDROWOTNA 2024

You are currently viewing SKŁADKA ZDROWOTNA 2024

Przypominamy, że wysokość składki zdrowotnej obliczana jest od dochodu i zależy od wybranej formy opodatkowania.

Sposób ustalania składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania:

  • skala podatkowa (zasady ogólne) – składka zdrowotna wynosi 9%. dochodu przedsiębiorcy, ale nie może wynosić mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę (do wyliczenia składki bierze się pod uwagę dochód za poprzedni miesiąc),
  • podatek liniowy – składka wynosi 4,9% dochodu, przy czym nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na pierwszy dzień danego roku,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – składka wynosi 9%podstawy w zależności od progu przychodu rocznego – 60%, 100% lub 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale roku poprzedniego,
  • karta podatkowa – składka wynosi 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

OPODATKOWANIE W FORMIE RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Podstawę składki zdrowotnej osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub korzystających z ulgi na start, które wybrały formę opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stanowi:

  1. 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia*, jeżeli przychody z działalności gospodarczej  w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty  60 000 PLN. 
  2. 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia*, jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 60 000 PLN i nie przekroczyły kwoty 300 000 PLN. 
  3. 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia*, jeżeli przychody z działalności gospodarczej  w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę  300 000 PLN. 

*wysokość przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2023r. poznamy dopiero w styczniu 2024r.

OPODATKOWANIE W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców stosujących kartę podatkową opłacanej w danym roku kalendarzowym stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca na dzień 1 stycznia 2024 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi więc 381,78 PLN (tj. 9% podstawy wymiaru składki), ponieważ minimalne wynagrodzenie za pracę na dzień 1.01.2024r. to kwota 4.242,00 PLN

OPODATKOWANIE W FORMIE SKALI, PODATKU LINIOWEGO, PODATKU KWALIFIKOWANEGO DOCHODU Z KWALIFIKOWANYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Podstawa składki zdrowotnej osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie skali, podatku liniowego, podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej jest ustalona na podstawie dochodu z miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie.

Minimalna wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych jest ustalana na okres roku składkowego, czyli od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego.

Jej wysokość odpowiada minimalnemu wynagrodzeniu za pracę jakie obowiązuje w pierwszym dniu roku składkowego.

Tym samym składka nie może być niższa od kwoty 381,78 PLN (tj. 9% podstawy wymiaru składki obliczonej od podstawy wymiaru składki 4.242 PLN) w okresie od lutego 2024r. do stycznia 2025r. Podstawa składki zdrowotnej za styczeń 2024r. to kwota 3.490 PLN.

SKŁADKA ZDROWOTNA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ, NIEOSIĄGAJĄCYCH PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH

Podstawę składki zdrowotnej osób, które prowadzą pozarolniczą działalność i nie osiągają przychodów z działalności gospodarczej oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z ulgi na start stanowi kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

 

Dodaj komentarz